Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   29. 5. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

12.5.2009 

Svatý otec v Jeruzalémě - 5.den

Jeruzalém. Celý pátý den svého pobytu ve Svaté zemi strávil Benedikt XVI. v Jeruzalémě. Ráno návštěva Skalního dómu na Chrámové hoře a setkání s muslimskými vůdci; pak návštěva Západní chrámové zdi a setkání s oběma Vrchními rabíny; potom návštěva Večeřadla a nakonec odpolední mše svatá v Josafatském údolí.

Skalní dóm a setkání s muslimskou obcí
Osmihranný Skalní chrám se zlatou kopulí je z televizních záběrů Jeruzaléma jistě známý. Uvnitř této mešity je skála, na které se podle islámu modlil Mohamed před tím, než se vznesl na nebesa a z níž zaznějí polnice v Soudný den. Díky tomu se chrámová hora stala pro muslimy třetím nejposvátnějším místem po Saúdskoarabské Mekce a Medíně.

Do této nejstarší mešity ve Svaté zemi vstoupil Benedikt XVI. jako první papež v historii dnes v devět hodin. Přivítal ho Velký muftí Jeruzaléma Muhammad Husejn. Ten je ze svého úřadu nejvyšší islámskou justičně náboženskou autoritou v Jeruzalémě a Palestině. Na znamení respektu si papež před vstupem do mešity zul boty, jak to předepisují zvyklosti. Velký muftí ho pak po ní provedl.

?Drazí muslimští přátelé, as-salámu ?alajkum! Pokoj s vámi!? pozdravil Benedikt XVI. velkého muftího, ředitele Jeruzalémské islámské nadace Waqf, Šejka Mohammeda Azzam al-Khatib al-Tamimiho, a předsedu nadační rady Awqáf, Šejka Abdela Azim Salhaba o ostatní představitele islámské komunity v Jeruzalémě. Řekl, že Skalní dóm připomíná, co mají křesťané, židé a muslimové společného: věří v jediného Boha, stvořitele a vládce všeho, za svého předka uznávají Abrahama, muže víry, kterému Bůh udělil zvláštní požehnání a inspirovali obrovský duchovní, intelektuální a kulturní odkaz. Přicházím na tuto pouť nejen jako římský biskup a nástupce apoštola Petra, ale také jako potomek Abrahama, řekl papež.

?Poněvadž učení náboženských tradic se v posledku týkají skutečnosti Boha, smyslu života a společného údělu lidstva ? to znamená všeho toho, co je nám velmi svaté a drahé ? může se vyskytnout pokušení zapojit se do tohoto dialogu se zdráháním či rozpolceností, pokud jde o jeho možný zdar. Přesto však můžeme začít vírou, že jediný Bůh je nekonečný zdroj spravedlnosti a milosrdenství, protože v něm obojí existuje v dokonalé jednotě.?

Povzbudil papež k pokojnému a harmonickému soužití lidské rodiny.

?Ti, kdo ctí jediného Boha, věří, že on činí lidské bytosti odpovědnými za jejich činy. Křesťané tvrdí, že základem této zodpovědnosti jsou božské dary rozumu a svobody. Rozum otevírá mysl pro chápání sdílené přirozenosti a společného údělu lidské rodiny, zatímco svoboda podněcuje srdce k přijímání druhého a ke službě druhým láskou. Nerozdělená láska k jedinému Bohu a láska k bližním se tak stávají ohniskem, kolem něhož se točí všechno ostatní. To je důvod, proč se neúnavně snažíme chránit lidská srdce před nenávistí, hněvem či pomstou.?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. na setkání s muslimskými představiteli je ZDE

V synagoze Západní chrámové zdi a setkání s Vrchními rabíny Izraele
Chrámová hora a Skalní dóm je místo posvátné pro všechny tři velká monoteistická náboženství. Její význam pro islám jsme již zmínili. Židé ho pokládají za místo, kde měl Abrahám obětovat Izáka a především je to místo Šalamounova chrámu, z nějž se do dnešních dnů dochovala Západní zeď, takzvaná Zeď nářků.

Právě tato patnáct metrů vysoká zeď se stala druhým cílem dnešního papežova programu. Benedikta XVI. tu přivítal tamní rabín. Ten také setkání zahájil recitací žalmu v hebrejštině, na níž navázal papež žalmem v latině. Pak setrval se sepjatýma rukama v tiché modlitbě před zdí. Do níž, jako milióny poutníků před ním vložil lísteček se svou modlitbou. Stojí na něm:

?Bože všech věků,
při mé návštěvě Jeruzaléma, ?Města Pokoje?,
duchovního domova Židů, Křesťanů a Muslimů,
předkládám Ti radosti, naděje a úsilí,
zkoušky, utrpení a bolest všech tvých lidí na celém světě.
Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
slyš nářek zarmoucených, ustrašených, oloupených;
sešli svůj mír na tuto Svatou zem, na Blízký východ,
na celou lidskou rodinu;
Povzbuď srdce těch, kdo vzývají Tvé Jméno,
aby kráčeli pokorně po cestě spravedlnosti a soucitu.
?Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí,
K duši, jež se na jeho vůli dotazuje?(
Pláč 3, 25).?

Po modlitbě u Zdi nářků se Benedikt XVI. odebral do centra Hechal Šlomo sídla Vrchního rabinátu, které navštívil už jeho předchůdce Jan Pavel II. při pouti v jubilejním roce 2000. Centrum svou strukturou připomíná Šalamounův chrám. Sídlí zde aškenázský vrchní rabín Jona Mecger a sefardský vrchní rabín Šlomo Amar. Ti oba Svatého otce v centru přivítali.
Benedikt XVI. ve své promluvě vyjádřil radost nad plody dialogu mezi delegací komise Svatého stolce pro vztahy k židům a izraelskou delegací Vrchního rabinátu pro vztahy s katolickou církví.

?Rád bych poděkoval členům obou delegací za oddanou a namáhavou práci při uskutečňování této iniciativy, kterou si tak upřímně přál můj ctihodný předchůdce, papež Jan Pavel II., jak to potvrdil v roce Velkého jubilea 2000. Naše dnešní setkání je velmi vhodnou příležitostí k tomu, abychom poděkovali Všemohoucímu za mnohá dobrodiní, která tento dialog bilaterální komise provázela, a také abychom s nadějí hleděli na její budoucí zasedání. Dobrá vůle delegátů otevřeně a trpělivě diskutovat o záležitostech, kde se shodujeme, i o rozdílech již připravila cestu k účinnější spolupráci ve veřejném životě.?

Benedikt XVI. potvrdil, že Židé a křesťané mají stejný zájem na zajištění respektu k posvátnosti lidského života, k ústřednímu postavení rodiny, zdravé výchově mládeže, svobodě náboženství a ke svědomí ve zdravé společnosti.

?Podstatným prvkem účinného dialogu je bezpochyby důvěra. Dnes mám příležitost opakovat, že katolická církev kráčí neodvolatelně po cestě, zvolené II. vatikánským koncilem, směrem k pravému a trvalému smíření mezi křesťany a židy. Jak to objasnila deklarace Nostra aetate, církev stále oceňuje společný duchovní odkaz křesťanů a židů a touží po stále hlubším vzájemném porozumění a respektu jak skrze biblická a teologická studia, tak skrze bratrský dialog.?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. u Vrchního rabinátu je ZDE

Řekl Benedikt XVI. na setkání s dvěma Vrchními rabíny za přítomnosti mnoha dalších zástupců židovství.

Návštěva Večeřadla na hoře Sión
Z centra Hechal Šlomo se papež odebral na místo, které tradice od třetího století spojuje s místem Poslední večeře a zároveň seslání Ducha svatého. Shromáždění tedy zazpívali hymnus Veni Creator, kustod Svaté země pozdravil Benedikta XVI. a ten mimo jiné řekl:

?V tomto Večeřadle, kde podle tradice Pán otevřel před svými vyvolenými učedníky své srdce a slavil s nimi velikonoční tajemství a kde Duch Svatý o Letnicích prvním učedníkům vnuknul, aby šli a hlásali radostnou zvěst. Děkuji otci Pizzaballovi za vřelá slova, kterými mě zde vaším jménem uvítal. Reprezentujete katolická společenství Svaté země, která jsou svojí vírou a zbožností jako hořící svíce a osvěcují posvátná místa křesťanů, poctěných kdysi přítomností Ježíše, našeho živého Pána. Toto zvláštní privilegium dává vám a vašemu lidu zvláštní místo v mém srdci jakožto Petrovu nástupci.
Drazí bratři biskupové, počítejte s mou podporou a povzbuzením při konání všeho, co je ve vaší moci, abyste pomohli našim křesťanským bratřím a sestrám setrvat tady v zemi svých předků a být posly a tvůrci pokoje. Cením si vašeho úsilí nabízet jim jako zralým a odpovědným občanům duchovní podporu, hodnoty a principy, které jim pomohou při plnění jejich role ve společnosti. Vyučováním, odbornou přípravou a dalšími sociálními a ekonomickými iniciativami je lze podpořit a zlepšit jejich situaci. Znovu vyzývám naše bratry a sestry celého světa, aby podpořili křesťanské komunity ve Svaté zemi i na Blízkém východě a ve svých modlitbách na ně pamatovali. Rád bych využil této příležitosti a vyjádřil svou vděčnost za služby, poskytované mnoha poutníkům a návštěvníkům, kteří přicházejí do Svaté země hledat inspiraci a obnovu ve stopách Ježíšových.
?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. ve Večeřadle je ZDE

Po své promluvě se papež se shromážděním pomodlil polední modlitbu Regina Coeli a krátce navštívil latinskou konkatedrálu. Strávil zde chvíli v tiché modlitbě, pozdravil latinského patriarchu, jehož je sídlem a promluvil ke shromážděným, převážně kontemplativním řeholníkům:

?Vaše blaženosti, děkuji Vám za laskavé uvítání. Zdravím také emeritního patriarchu, oba vás bratrsky ujišťuji o svých modlitbách a přeji vše dobré.
Drazí bratři a sestry v Kristu, jsem šťastný, že dnes mohu být s vámi v této konkatedrále, kde se již od prvních dob církve po století shromažďuje jeruzalémské společenství křesťanů. V tomto městě Petr o Letnicích poprvé hlásal radostnou zvěst o Ježíši Kristu a k učedníkům se toho dne přidalo na tři tisíce duší. Zde první křesťané ?setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách? (
Sk 2,42). Z Jeruzaléma se evangelium šířilo ?po celé zemi? až na sám konec země? (Žl 19,4) a po celou dobu misijní snahy církve podporovaly modlitby věřících, kteří se shromažďovali kolem oltáře Páně a prosili o sílu Ducha Svatého pro dílo hlásání.
Právě modlitba těch, jejichž povoláním je, podle slov svaté Terezie z Lisieux, být ?láskou, hluboko v srdci církve?, totiž podporuje dílo evangelizace. Rád bych zvláště zmínil a ocenil skrytý apoštolát kontemplativních řeholníků, kteří jsou zde přítomni, a poděkoval jim za velkorysé zasvěcení se životu modlitby a sebezáporu. Zvláštní vděčnost vyjadřuji za modlitby, které věnujete mému univerzálnímu poslání, a prosím vás, abyste i nadále mou službu Božímu lidu po celém světě svěřovali Pánu. Slovy žalmisty vás žádám, ?vyprošujte Jeruzalému pokoj? (
Žl 122,6), modlete se bez ustání za konec konfliktu, který přinesl již tolik utrpení lidu této země.?

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. v latinské konkatedrále je ZDE

Z konkatedrály Benedikt XVI. přešel do latinského patriarchátu, kde zůstal na oběd.

Mše svatá v údolí Josafat

O půl páté pak Benedikt XVI. předsedal za účasti nejméně 6 tisíc věřících eucharistické bohoslužbě na otevřeném prostranství v údolí Josafat, které je severní částí údolí Cedronu, jež odděluje Chrámovou a Olivovou horu. Liturgickým jazykem bohoslužby byla latina a arabština, přímluvy mimo jiné i hebrejsky. Benedikt XVI. ve své homilii řekl:

?Jako nástupce svatého Petra jsem přišel v jeho stopách, abych mezi vámi hlásal Zmrtvýchvstalého Pána, abych vás utvrdil ve víře vašich otců a vyprošoval vám útěchu, která je darem Těšitele. Když jsem dnes zde před vámi, chci poznat soužení, zklamání, bolest a utrpení, které mnozí z vás zakoušeli v důsledku konfliktů, které tíží zdejší zemi, a také hořkou zkušenost stěhování, kterou mnohé z vašich rodin poznaly a ? Bůh chraň ? poznat by ještě mohly. Doufám, že moje zdejší přítomnost bude znamením toho, že nejste zapomenuti, že vaše trvalá přítomnost a svědectví jsou v Božích očích cenné a jsou důležité pro budoucnost těchto zemí.

V dnešním druhém čtení apoštol Pavel žádá Kolosany, aby usilovali ?o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici? (Kol 3,1). Tato slova zní obzvlášť silně tady, pod Getsemanskou zahradou, kde Ježíš přijal kalich utrpení v naprosté poslušnosti Otcově vůli a kde podle tradice vystoupil na pravici Otce, aby se za nás, členy svého těla, neustále přimlouval. Jak bychom mohli ? shromážděni pod hradbami tohoto města, posvátného pro stoupence třech velkých náboženství ? neobrátit svoji mysl k univerzálnímu povolání Jeruzaléma?

Jeruzalém byl ve skutečnosti vždycky městem, na jehož ulicích zněly různé jazyky, po jeho kamenech kráčely národy všech ras a jazyků a jeho hradby jsou symbolem prozřetelnostní péče Boha o celou lidskou rodinu. Jako mikrokosmos našeho globalizovaného světa musí být toto město, chce-li žít své univerzální poslání, místem, které učí univerzalitě, úctě k druhým, dialogu a vzájemnému porozumění; místem, kde předsudek, nevědomost a strach, který je živí, budou překonány poctivostí, celistvostí a hledáním pokoje. V prostoru mezi hradbami by nemělo být místo pro uzavřenost, diskriminaci, násilí a nespravedlnost. Ti, kdo věří v jediného Boha milosrdenství ? ať už se nazývají židy, křesťany či muslimy ? musí jako první prosazovat kulturu smíření a pokoje, třebaže tento proces může být pomalý a vzpomínky na minulost tíživé.?

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDEDalší články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
19.5.09 Rabín Eckstein hodnotí návštěvu Benedikta XVI. pozitivně
16.5.09 Benedikt XVI. bilancuje cestu do Svaté země
15.5.09 Závěr pouti Benedikta XVI. do Svaté země - 8.den
15.5.09 Srdečně děkuji všem za přijetí
15.5.09 Vážím si úsilí arménské církve o teologický dialogHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 22
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti