Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   15. 7. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

21.2.2007 

Neváhejme hledat znovu hříchem ztracené přátelství s Bohem

Homilie Benedikta XVI. při liturgii Popeleční středy

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
Kajícným procesím jsme vstoupili do strohého klimatu Postního období a v úvodní modlitbě eucharistické slavnosti jsme před chvílí prosili, aby Pán pomohl křesťanskému lidu ?zahájit úsilí o svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro? (Vstupní modlitba). Před přijetím popelce si znovu vyslechneme jasnou výzvu k obrácení, kterou vyjadřuje podvojná formulace: ?Čiňte pokání a věřte evangeliu? anebo ?Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš?. Popeleční středa je pro své bohatství symbolů a biblických a liturgických textů považována za vstupní bránu Postní doby. Dnešní liturgie a gesta, která ji charakterizují, skutečně vytvářejí určitý celek, který synteticky anticipuje fyziognomii celé postní doby. Církev se ve své tradici neomezuje na nabídku liturgické a duchovní tematiky postního období, ale ukazuje nám také na asketické a praktické nástroje k tomu, aby byla prožita plodně.

?Obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči?. Těmito slovy začíná první čtení, vzaté z proroka Joela (2,12). Utrpení a pohromy, které stíhaly v té době zem Judy, vedou svatopisce k tomu, aby povzbuzoval vyvolený lid k obrácení a návratu k Pánu se synovskou důvěrou ve zkroušenosti srdce a nikoli roztržením šatů. Bůh totiž, připomíná prorok, ?je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí? (2,13). Pozvání, které Joel adresuje svým posluchačům, platí i pro nás, drazí bratři a sestry. Neváhejme znovu hledat hříchem ztracené přátelství s Bohem. Setkání s Pánem nám dá zakusit radost z jeho odpuštění. Takto jsme si potom, jakoby v odpověď na prorokova slova, mohli přisvojit invokaci responsoriálního žalmu: ?Smiluj se Pane, neboť jsme zhřešili?. Recitací velkého kajícího 50. žalmu jsme se odvolali k božskému milosrdenství, prosili jsme Pána, aby nám moc jeho lásky vrátila radost z toho, že jsme spaseni.

V tomto duchu se nese začátek příhodné doby Postního období, jak nám to připomněl svatý Pavel ve druhém čtení, abychom se nechali smířit s Bohem v Ježíši Kristu. Apoštol jakoby napodobuje proroka Joela a představuje sám sebe jako Kristova vyslance, jasně ukazuje, jak právě Jeho silou je nabízena hříšníkovi, a tedy každému z nás, možnost autentického smíření. ?S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha? (2 Kor 5,21). Pouze Kristus může proměnit každou situaci hříchu v novost milosti. Proto má tak mocný duchovní účinek pobídka, kterou Pavel adresuje křesťanům v Korintu: ?Kristovým jménem vás vyzýváme: Smiřte se s Bohem!? a dále ?Hle, teď je ta doba příhodná, hle teď je ten den spásy!? (5,20; 6,2). Zatímco Joel poukazoval na den Páně, mluví Pavel o dni spásy: pro toho, kdo se obrátí bude den Páně dnem spásy. A tento den nastal dnes, jak jsme slyšeli ve zpěvu před evangeliem: ?Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův?. Výzva k obrácení, k pokání zaznívá dnes celou svou silou, aby nás provázela v každé chvíli našeho života.

Liturgie Popeleční středy tak spatřuje v obrácení srdce k Bohu zásadní dimenzi postní doby. Tento značně sugestivní poukaz je nám dán v tradičním obřadu udělování popelce, který za okamžik nadejde. Obřad má dvojí význam: první se týká vnitřní změny, konverze a pokání, zatímco druhý se týká pomíjivosti lidské situace, jak lze snadno vytušit ze dvou formulací, které udělování popelce provázejí. Tady v Římě vychází na Popeleční středu kající procesí od sv. Anselma a končí v této bazilice svaté Sabiny, kde se koná první postní zastavení. V této souvislosti je zajímavé připomenout, že starobylá římská liturgie vypracovala v těchto postních zastaveních jedinečný zeměpis víry, vycházejíc z myšlenky, že s příchodem apoštolů Petra a Pavla a zničením chrámu, byl Jeruzalém přenesen do Říma. Křesťanský Řím byl pojat jako rekonstrukce Jeruzaléma Ježíšovy doby uvnitř městských hradeb Říma. Tento nový vnitřní a duchovní zeměpis, vepsaný do tradice kostelů postních zastavení, není pouhou připomínkou minulosti, ani prázdnou anticipací budoucnosti. Naopak, má za cíl pomoci věřícím procházet vnitřní cestou, cestou konverze a smíření a dojít ke slávě nebeského Jeruzaléma, kde přebývá Bůh.

Drazí bratři a sestry, máme čtyřicet dní na to, abychom prohloubili tuto mimořádnou asketickou a duchovní zkušenost. V evangeliu, které bylo před chvílí čteno, Ježíš ukazuje na užitečné nástroje potřebné k vykonání autentické vnitřní a komunitní obnovy: skutky lásky (almužna), modlitba a pokání (půst). To jsou tři zásadní praktiky, jež jsou drahé i hebrejské tradici, protože přispívají k očištění člověka před Bohem (srv. Mt 6,1-6.16-18). Tato vnější gesta, která je třeba konat kvůli Bohu a nikoli kvůli lidské chvále a přízni, jsou Bohem přijata, pokud vyjadřují rozhodnutí srdce sloužit s jednoduchostí a velkodušností pouze Jemu. Připomíná nám to jedna z prefací, kde v souvislosti s postem čteme tento jedinečný výraz: ?ieiunio? mentem elevas: postem pozvedáš mysl? (srv. Preface IV).

Půst, ke kterému nás vybízí Církev v této době, jistě není dán motivacemi fyzického či estetického řádu, ale vyplývá z potřeby vnitřního očištění člověka, čili detoxikace od znečištění hříchem a zlem. Vychová k onomu spásonosnému odříkání, které věřícího osvobozuje od otročení vlastnímu já a činí jej pozornějším a ochotnějším naslouchat Bohu a sloužit bratřím. Z tohoto důvodu jsou půst a ostatní postní praktiky křesťanskou tradicí považovány za duchovní ?zbraně? k boji se zlem, nezkrocenými vášněmi a neřestmi. Rád bych si v této souvislosti spolu s vámi vyslechnul krátký komentář svatého Jana Chrysostoma. ?Jako se na konci zimy ? píše ? vrací léto a námořník vyplouvá na moře, voják čistí zbraně a cvičí koně k boji, zemědělec brousí srp, pocestný se chystá na dlouhou cestu a atlet odkládá oděv a připravuje se na závod, tak také my na počátku této postní doby, jakoby návratem duchovního jara očisťme zbraně jako vojáci, nabrusme srpy jako zemědělci a jako námořníci vyplujme na moře s loděmi našeho ducha, abychom čelili vlnobití nesmyslných vášní, jako pocestní se znovu vydejme na cestu k nebi a jako atleti se připravme na zápas svlečením ze všeho? (Homilie k antiochijskému lidu, 3).

V poselství k postní době jsem vybízel prožívat těchto čtyřicet dní zvláštní milosti jako dobu ?eucharistickou?. Čerpáním z tohoto nevyčerpatelného zdroje lásky, kterým je Eucharistie, v níž Kristus obnovuje výkupnou oběť Kříže, může každý křesťan vytrvat na cestě, na niž se dnes slavnostně vydáváme. Skutky lásky (almužny), modlitba, půst spolu s každou upřímnou snahou o obrácení kéž naleznou svůj nejvyšší smysl a hodnotu v Eucharistii, středu a vrcholu života Církve a dějin spásy. ?Tato svátost, kterou jsme přijali, Otče ? tak se budeme modlit na závěr mše svaté ? kéž nám přinese posilu, aby byl náš půst takový, jaký si přeješ, a pomohl nám k polepšení.? Prosme Marii, aby nás doprovázela, abychom na konci postní doby mohli rozjímat Vzkříšeného Pána vnitřně obnoveni a smířeni s Bohem i s bratřími. Amen.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
26.2.20 Svatost není naše činnost, nýbrž milost
6.3.19 Cílem naší cesty světem je Pán
14.2.18 Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace
1.3.17 Půst je dobou kladení odporu
10.2.16 Neutíkejme před světlem Pánovy milosti, která nás osvobozujeHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 24
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti