Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   2. 7. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Promluvy 

5.2.2007 

Poselství Benedikta XVI. ke 22. Světovému dni mládeže

Česká sekce RV

Drazí mladí,
U příležitosti 22. Světového dne mládeže, který se bude slavit v jednotlivých diecézích na Květnou neděli, chtěl bych vám nabídnout k rozjímání Ježíšova slova: ?Milujte se navzájem jako jsem já miloval vás? (Jan 13,34).

Je možné milovat?
Každý člověk touží milovat a být milován. A přece je tak nesnadné milovat! Ke kolika chybám a pádům v lásce dochází! Někdo dokonce podléhá pochybnosti, zda je láska vůbec možná. Přestože však citová vyprahlost či citová zklamání mohou vyvolat dojem, že láska je utopie či nedosažitelný sen, je snad třeba se jí proto zřeknout? Ne! Láska je možná a účelem tohoto poselství je přispět u každého z vás, kteří jste budoucností a nadějí lidstva, k oživení důvěry v pravou, věrnou a mocnou lásku; lásku, která plodí pokoj a radost, lásku, která lidi spojuje a umožňuje jim zakoušet vlastní svobodu a vzájemný respekt. Dovolte mi tedy, abych spolu s vámi šel cestou ?objevení? lásky v jejích třech momentech.

Bůh, zdroj lásky
První moment se týká zdroje pravé lásky, který je jediný: je to Bůh. Dobře na to poukazuje svatý Jan, když tvrdí, že ?Bůh je láska? (1 Jan 4,8.16); nechce tím říci pouze to, že Bůh nás miluje, ale že samotné bytí Boha je láska. Stojíme tu před nejzářivějším zjevením zdroje lásky, kterým je trojiční tajemství: v jediném a trojičním Bohu existuje věčné sdílení lásky mezi osobami Otce a Syna, a tato láska není energie či sentiment, ale osoba ? je to Duch Svatý.

Kříž Kristův zjevuje lásku Boží v plnosti
Jak se nám ukazuje Bůh-Láska? Jsme u druhého momentu naší cesty. I když jasná znamení božské lásky jsou patrná již ve stvoření, dochází k plnému zjevení niterného tajemství Boha ve Vtělení, kdy se Bůh stává člověkem. V Kristu, pravém Bohu a pravém člověku, jsme poznali lásku v celém jejím dosahu. ?Skutečná novost Nového zákona ? jak jsem napsal v encyklice Deus caritas est ? nespočívá v nových myšlenkách, nýbrž v samotné postavě Krista, jenž slovům propůjčuje tělo a krev, což je naprosto neslýchaný realismus? (č.12). Úplný a dokonalý projev božské lásky je v Kříži, kde ? jak tvrdí svatý Pavel, ?Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli hříšníky? (Řím 5,8). Každý z nás proto může bez obavy, že se zmýlí, říci: ?Kristus mne miloval a zcela vydal sebe za mne? (srov. Ef 5,2). Žádný lidský život, vykoupený jeho krví, není zbytečný nebo bezcenný, protože všichni jsme milováni Jím osobně vášnivou, věrnou a bezmeznou láskou. Kříž, bláznovství pro svět, pohoršení pro mnohé věřící, je však ?moudrostí Boží? pro ty, kteří se jím nechají dotknout v hloubi svého bytí, ?neboť pošetilá Boží věc je moudřejší než lidé a slabá Boží věc je silnější než lidé? (srov. 1 Kor 1,24-25). Ukřižovaný, který po zmrtvýchvstání nese navždy znaky svého utrpení, totiž vynáší na světlo ?falešnosti? a lži o Bohu, zaobalených násilím, pomstou a vyhoštěním. Kristus je Beránek Boží, který bere na sebe hřích světa a vytrhává nenávist ze srdce člověka. Toto je jeho pravdivá ?revoluce?: láska.

Milovat bližního jako nás miluje Kristus
A jsme u třetí momentu naší reflexe. Na kříži Kristus volá: ?Žízním.? (Jan 19,28): zjevuje tak palčivou žízeň po lásce a po tom, aby byl každým z nás milován. Pouze tehdy, zakusíme-li hloubku a intenzitu tohoto tajemství, uvědomíme si nezbytnost a naléhavost milovat ho tak ?jako? On miloval nás. To zahrnuje závazek nasadit s Jeho podporou i vlastní život pro bratry, je-li to nutné. Již ve Starém zákoně Bůh řekl: ?Budeš milovat bližního svého jako sebe sama? (Lv 19,18), ale novost Krista spočívá ve faktu, že milovat tak, jako On miloval nás, znamená milovat všechny bez rozdílu, i nepřátele, ?až do konce? (srov. Jan 13,1).

Svědci Kristovy lásky
Chtěl bych se pozastavit nad třemi oblastmi každodenního života, v nichž jste zejména vy, drazí mladí, povoláni projevovat lásku Boží. První oblastí je Církev, která je naší duchovní rodinou, tvořenou všemi Kristovými učedníky. Pamětliví jeho slov: ?Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem? (Jan 13,35), oživte svým nadšením svou láskou činnost farností, komunit, církevních hnutí a mládežnických skupin, do nichž patříte. Buďte pohotoví při hledání dobra druhého a věrní přijatým závazkům. Neváhejte se s radostí zříkat svých zábav a přijímejte s dobrou náladou nezbytné oběti, dosvědčujte vaši lásku k Ježíši a hlásejte jeho Evangelium zejména svým vrstevníkům.

Příprava na budoucnost
Druhou oblastí, v níž jste povoláni vyjadřovat lásku a růst v ní, je vaše příprava na budoucnost, která vás čeká. Jste-li zasnoubeni, má pro vás Bůh svůj plán jako pro budoucí manžele a rodinu a je tedy nutné, abyste jej objevovali za pomoci Církve, osvobozeni od rozšířeného předsudku, že křesťanství svými příkazy a zákazy klade překážky radosti z lásky a brání zejména zakoušení onoho štěstí, které muž a žena hledají ve vzájemné lásce. Láska muže a ženy je v počátcích lidské rodiny a manželství, vytvářené mužem a ženou, má svůj základ v originálním Božím plánu (srov. Gen 2,18-25). Naučit se milovat se jako manželé je podivuhodná cesta, která však vyžaduje náročnou přípravu. Období známosti je zásadní k tomu, aby mohlo vzniknout manželství, a zároveň je časem zkoušky a očekávání, který je třeba prožít v určité zdrženlivosti gest i slov. Tak může láska zrát v pečlivosti a pozornosti k druhému, pomáhat při sebeovládání, rozvíjet respekt k druhému a vůbec všech známek pravé lásky, která nehledá na prvním místě své uspokojení a vlastní blaho. Ve společné modlitbě žádejte na Pánu, aby vaši lásku chránil, dal jí růst a očišťoval ji od každého sobectví. Neváhejte odpovědět velkodušně na Pánovo povolání, protože křesťanské manželství je v pravém a vlastním smyslu povoláním v Církvi. Stejně tak, drazí mladí, chlapci a děvčata, buďte připraveni říci ?ano?, povolá-li vás Pán k následování cestou služebného kněžství nebo zasvěceného života. Váš příklad bude povzbuzením pro mnohé jiné vaše vrstevníky, kteří hledají opravdové štěstí.

Růst v lásce každý den
Třetí oblastí závazku, který je zahrnut v lásce, je každodenní život v jeho nejrůznějších souvislostech. Mám na mysli zejména rodinu, školu, práci a volný čas. Drazí mladí, pěstujte svoje talenty nejen proto, abyste dosáhli společenského postavení, ale také abyste pomáhali ?růst? druhým. Rozvíjejte svoje schopnosti nejen proto, abyste se stali ?konkurence schopnými? a ?produktivními?, ale abyste byli ?svědky lásky?. Odbornou formaci spojujte s úsilím osvojit si náboženské poznatky užitečné k odpovědnému plnění vašeho poslání. Vybízím vás, zejména, k prohloubení sociálního učení Církve, aby byla vaše činnost ve světě inspirována a osvícena jeho principy. Duch Svatý dá vaší lásce invenci, abyste vytrvali v závazcích, které přijmete, a odvahu k iniciativám, abyste mohli nabízet svůj přínos k budování ?civilizace lásky?. Horizont lásky je skutečně neomezený: je to celý svět!

?Mějte odvahu milovat? podle příkladu svatých
Drazí mladí, chtěl bych vás vybídnout k odvaze milovat a netoužit ve svém životě po ničem menším než po silné a krásné lásce, schopné dát celé existenci radostnou realizaci daru vás samotných Bohu a bratřím podle příkladu Toho, který prostřednictvím lásky navždy přemohl nenávist a smrt (srov. Sk 5,13). Láska je jediná síla schopná změnit srdce člověka i celé lidstvo a učinit plodnými vztahy mezi muži a ženami, mezi bohatými a chudými, mezi kulturami a civilizacemi. Dosvědčují to životy Svatých, kteří jsou jako praví přátelé Boží přívodem a odrazem této původní lásky. Snažte se je lépe poznat, svěřte se jejich přímluvě, snažte se žít jako oni. Zmíním jen Matku Terezu, která pohotově odpověděla na Kristovo volání ?Žízním?, jež se jí hluboce dotklo, a začala v Indii na ulicích Kalkaty sbírat umírající. Od té doby bylo její jedinou touhou tišit žízeň Ježíšovy lásky nikoli slovy, ale konkrétními skutky tím, že rozpoznávala jeho znetvořenou, žíznící tvář ve tvářích těch nejchudších mezi chudými. Blahoslavená Tereza uvedla do praxe Pánovo učení: ?Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali? (srov. Mt 25,40). A poselství této pokorné svědkyně božské lásky se rozšířilo na celý svět.

Tajemství lásky
Každému z nás, drazí přátelé, je dáno dosáhnout téhož stupně lásky, ale jedině za pomoci nezbytné podpory božské Milosti. Pouze Pánova pomoc nám totiž umožní uniknout před rezignací na mimořádnost úkolu, který je třeba splnit, a vlije nám odvahu uskutečnit to, co je lidsky nemyslitelné. Kontakt s Pánem v modlitbě nás uchovává v pokoře a připomíná nám, že jsme ?služebníci neužiteční? (srov. Lk 17,10). Zejména Eucharistie je velkou školou lásky. Pravidelná zbožná účast na mši svaté a následující okamžiky adorace strávené v eucharistickém Ježíšově společenství umožní snadněji pochopit, co je to délka, šířka, výška a hloubka jeho lásky, která překračuje každé poznání (srov. Ef 3,17-18). Účast na eucharistickém chlebě spolu s bratřími v církevním společenství pak umožňuje, jak to učinila Nejsvětější Panna s Alžbětou, tlumočit ?ihned? Kristovu lásku do velkodušné služby bratřím.

Na setkání do Sydney
Inspirující je v této věci pobídka apoštola Jana: ?Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy.? (1 Jan 3,18-19). Drazí mladí, v tomto duchu vás zvu k prožití Světového dne mládeže spolu s vašimi biskupy v jednotlivých vašich diecézích. Je to jedna z důležitých etap setkání v Sydney, jehož tématem bude: ?Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky? (Sk 1,8). Matka Boží, Matka Krista a Církve, kéž vám pomáhá dát všude zaznít volání, které změnilo svět: ?Bůh je láska!? Provázím vás svou modlitbou a ze srdce vám žehnám.

Benedikt XVI.

Ve Vatikánu, 27.ledna 2007

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Promluvy

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
22.11.20 Svatý otec: Poslední soud zakládá Pán na našich rozhodnutích
17.11.20 Při nedělní papežské mši budou předány symboly Světových dní mládeže
19.6.20 Magazín Světových dní mládeže dostupný on-line
22.2.19 Evangelium je politické, ale řeholníci se nemají exponovat, řekl papež středoamerickým jezuitům
18.1.19 Vědomím přináležitosti reagujte na skartační kulturu, vybízí papež mladé domorodceHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv červenec 22
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti