Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   26. 5. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

20.8.2011 

Benedikt XVI. v Madridu – 3. den

Madrid. 1. Eucharistie se španělskými seminaristy v madridské katedrále
2. Setkání s organizačním výborem SDM
3. Návštěva v ústavu sociální péče „San Jose“
4. Modlitební vigilie na letišti Quatro Vientos, dojmy účastníků z ČR

Třetí den své apoštolské cesty zahájil Svatý otec v madridském parku „ Los Jardínes del Buen Retiro“. Tato zelená oáza v centru španělského hlavního města je po celý týden místem udílení svátosti smíření. Podél hlavní cesty, příznačně nazvané „alejí smíření“, bylo rozestaveno dvě stě zpovědnic, vyrobených avilským truhlářským mistrem Emiliem Úbedou podle návrhu Ignacia Vicense, představitele tzv. efemérní architektury a oficiálního designéra Světových dní. Každá zpovědnice je vzdušnou konstrukcí z tří desek ve stylu bílých plachet, s minimálními náklady na výrobu a možností opětovného využití díky snadné sestavitelnosti. Vzhledem k použití obnovitelných materiálů je též ohleduplná k životnímu prostředí. Tyto podmínky si kladli španělští biskupové i pro další architektonické instalace, které byly zbudovány na různých místech města a na letišti Cuatro Vientos.

Svatý otec přijel do parku v osm hodin ráno a za zhruba půl hodiny vyzpovídal čtyři mladé lidi – dva ve francouzštině, jednu švýcarskou dívku v němčině a španělskou dívku, která hovořila italsky. Právě jeden z těchto tří jazyků byl podmínkou výběru mladých, kteří mohli přistoupit ke zpovědi ke Svatému otci a kteří byli zvoleni mezi dobrovolníky Světových dnů mládeže. Poté papamobilem přejel po tříkilometrové trase přes město do katedrály „Santa María la Real de la Almudena“.

Chrám se vypíná na centrálním náměstí de la Armería před Královským palácem a je zasvěcen patronce města, Panně Marii Almudénské. Madridská diecéze se odloučila od arcidicéze v Toledu roku 1885 a právě v tomto období (1883) se započalo se stavbou katedrály, již vysvětil o sto let později (1993) bl. Jan Pavel II. Tato impozantní stavba s novogotickým interiérem a neoklasicistní fasádou uchovává sochu Madonny Almudénské ze 16. století, jejíž kult však sahá až do 11. století. Pojem „almudena“ , tedy „citadela“ pochází z arabštiny, a váže se k vyvýšené části města, kde se nacházel původní mariánský kostel. Podle jiné verze je však socha takto označována, protože za arabské invaze byla uschována v „almudín“, arabsky „al-mudy“, tedy v sýpce. Podle lidové tradice sochu přinesl do země apoštol Jakub. Patronkou Madridu byla „Virgen de La Almudena“ prohlášena Pavlem VI. v roce 1977.

ad 1. Uvnitř katedrály čekalo na Svatého otce 1300 bohoslovců, zatímco na prostranství před katedrálou se jich shromáždily na tři tisíce. Benedikta XVI. přivítali před vstupem do chrámu kanovníci katedrální kapituly. Slavnou bohoslužbu doprovázel gregoriánský chorál a s papežem koncelebrovali mnozí biskupové a kardinálové, kteří jsou přítomni na Světových dnech mládeže. Papež se k seminaristům obrátil těmito slovy:

Když vás vidím, opět si uvědomuji, jak Kristus nepřetržitě povolává mladé učedníky, aby z nich učinil své apoštoly, aby poslání církve pokračovalo a světu bylo nabízeno evangelium. Jako seminaristé putujete ke svatému cíli: být pokračovateli poslání, které Kristus dostal od Otce. Povolal vás a následujete Jeho hlas, přitáhnul vás svým pohledem lásky a vykročili jste na cestu služebného kněžství.

Kněz se má stát služebníkem lidí a doprovázet je na cestě, zdůraznil Svatý otec. Jak má prožívat čas přípravy na své povolání?

Především to musí být roky vnitřního ticha, stálé modlitby, usilovného studia a rozvážného začleňování do pastoračních činností a struktur církve. Církev je společenstvím a institucí, rodinou a posláním; je stvořena Kristem skrze Ducha svatého a zároveň výslednicí nás, kteří ji vytváříme svou svatostí i hříšností. Tak to chtěl Bůh, který se neštítí učinit z chudáků a hříšníků své přátele a nástroje vykoupení lidského rodu. Svatost církve je především objektivní svatostí osoby samotného Krista, jeho evangelia a jeho svátostí, je svatostí oné moci shůry, která oživuje a podněcuje. Musíme být svatí, abychom nevytvářeli protiklad mezi znamením, kterým jsme, a realitou, kterou chceme vyjadřovat.

Papež vyzval seminaristy, aby rozjímali nad tímto tajemstvím církve a prožívali roky svojí formace v hluboké radosti, v postoji učenlivosti, v průzračnosti a radikální evangelní věrnosti, stejně jako v laskavém vztahu k času a lidem, mezi nimiž žijí. Upozornil kandidáty kněžství, aby čerpali vzor z Kristovy oběti, pokud narazí na obtíže.

Nikdo si nevybírá kontext, ani adresáty vlastního poslání. Každá doba má svoje problémy, ale Bůh dává v každé době čas náležité milosti, aby bylo možné se těchto nesnází chopit a překonat je realismem a láskou. Proto za každých okolností, jakkoli by byly tvrdé, musí kněz přinášet plody dobrých skutků na každém poli a za tím účelem uchovávat v hloubi srdce slova, kterými byl v den svěcení nabádán, aby připodobnil svůj život tajemství Pánova kříže.

Každý kněz musí vynaložit celý svůj život na to, aby se ztotožnil s Pánem, který se stal služebníkem, knězem a obětí, pokračoval Svatý otec. Pokud toho chce dosáhnout, musí setrvat v naprosté ochotě vůči Mistru. Tato ochota inspiruje rozhodnutí žít v celibátu pro Boží království, odloučení od hmotných statků, střídmost života a upřímnou poslušnost bez přetvářky. Papež seminaristy vyzval k nezištné a velkodušné péči o nejpotřebnější a k obhajobě důstojnosti lidské osoby.

Podporováni Jeho láskou, nenechte se zastrašit prostředím, ze kterého je vylučován Bůh a ve kterém jsou moc, majetek či rozkoš hlavním kritériem, kterými se řídí život. Možná, že vámi pohrdají, jak se to stává těm, kteří ukazují k nejvyšším cílům anebo demaskují bůžky, před nimiž dnes mnozí poklekají. Bude-li váš život mít zapuštěny kořeny hluboko v Kristu, pak se skutečně ukáže jeho novost a bude mocně přitahovat ty, kteří skutečně hledají Boha, pravdu a spravedlnost.

PLNÉ ZNĚNÍ HOMILIE Benedikta XVI. je ZDE

Před závěrečným požehnáním Svatý otec sdělil shromážděným, že svatý Jan z Avily bude v dohledné době vyhlášen učitelem církve. Papež vyslovil přání, aby slova a příklad tohoto vynikajícího pastýře osvítily kněze i kandidáty kněžského svěcení.

Svatý Jan z Avily žil v první polovině 16. století a byl současníkem Svaté Terezie od Ježíše a Svatého Jana od Kříže, kteří se na něj odvolávají ve svých spisech. Je patronem španělského kléru a vojenských kaplanů. Relikviář s jeho ostatky byl během mše svaté vystaven v madridské katedrále. Mistr z Avily, jehož nauka dokonale souzní s druhým Vatikánským koncilem a učením posledních papežů, se tak přiřadí ke třicítce učitelů církve, jejichž seznam se vytváří od osmého století. Obdobně bylo ohlášeno na Světových dnech mládeže v Paříži jmenování Svaté Terezie z Lisieux učitelkou církve a Doctor Amoris v roce 1997.

Po mši svaté, zakončené hymnou k Panně Marii Almudénské, se papež odebral do Arcibiskupského paláce, kde obědval se španělskými kardinály a biskupy madridské diecéze. Hostitelem byl madridský arcibiskup kardinál Rouco, který právě dnes oslavil 75. narozeniny.
Na apoštolské nunciatuře Benedikt XVI. odpoledne přijal zástupce vládního a církevního organizačního výboru Světových dnů mládeže. Organizátorům z madridské arcidiecéze Svatý otec poděkoval za úsilí, motivované láskou k církvi a touhou po evangelizaci, které jistě přinese bohaté plody a bude odměněno stonásobkem. Dík patří i rodinám a institucím, které organizátory podporovaly, zdůraznil papež. Smíšený výbor, tvořený zástupci města, státu a arcibiskupství nejen dokazuje, že je spolupráce mezi církví a občanskými institucemi možná, nýbrž že dobro může všechny sjednotit. Papež poděkoval zástupcům města za pohostinnost, otevřenost a solidaritu.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. k organizátorům SDM je ZDE

ad 3. Pouhý kilometr od letiště Cuatro Vientos, hlavního dějiště Světových dnů mládeže, se nachází ústav sociální péče pro fyzicky i psychicky postižené děti a mládež, který nese jméno svatého Josefa a spravují jej Milosrdní bratři. Právě zde se těsně před vigilií zastavil Benedikt XVI., aby se na místním sportovním hříšti setkal s dvěmi sty postiženými, jejich příbuznými a zdravotníky. Setkání bylo přenášeno také na velkoplošné obrazovky umístěné na Cuatro Vientos.

Objeví-li se na obzoru mladého člověka bolest, býváme otřeseni a možná se ptáme: může být život velkolepý, když je proniknut utrpením?

Tuto otázku položil v úvodu své promluvy Benedikt XVI. a připomněl, že „společnost, která by nedokázala přijmout a neuměla utrpení druhých vnitřně nést svým soucitem, byla by nelidskou a krutou“ (Spe salvi, 38). Dlouhá tradice lidskosti, kterou zakládá Ježíš Kristus a jeho výkupné, spásonosné utrpení však způsobuje, že lidský život je cenný, byť by byl vystaven utrpení už od narození po celý život, a dochází tak paradoxně k tomu, že právě život těchto mladých lidí je nezměrným dobrem nejen pro ty, kdo jim jsou nablízku, ale i pro celé lidstvo:

Tajemným, ale velmi reálným způsobem vzbuzují v našich často zatvrzelých srdcích něhu, která nás otevírá ke spáse. Život těchto mladých lidí určitě proměňuje lidské srdce a proto děkujme Pánu za to, že je poznáváme.
Drazí přátelé, naše společnost, v níž se příliš často zpochybňuje nedocenitelná důstojnost života, každého života, vás potřebuje: vy zásadně přispíváte k budování civilizace lásky, ba více, vy jste protagonisty této civilizace. Jako děti církve nabízíte Pánu své životy s jejich souženími a radostmi a ve spolupráci s Ním tak patříte „k velkému pokladu soucitu-soustrasti, který lidstvo nezbytně potřebuje.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. v ústavu sociální péče je ZDE
Řekl mimo jiné Benedikt XVI. při návštěvě ústavu sociální péče sv. Josefa.

ad 4. Benedikt XVI. přijel mezi statisíce mladých shromážděných na letišti Quatro Vientos před 21 hodinou. Vítala jej pestrobarevné mozaika vlajek z celého světa, skandování a potlesky těch, které nedokázalo unavit ani mnohahodinové čekání. Na podiu střízlivé a zároveň působivé konstrukce v papežských barvách, čekalo papeže pět reprezentantů jednotlivých světadílů, kteří v pětici otázek formulovali, co tíží dnešní mladé lidi:

Britský konvertita, Paul, se ptal, zda Kristus je Spasitelem všech nebo jen křesťanů.
Jak vysvětlit trpícím, že Kristus trpí s nimi a že na nich Bohu záleží, dotazovala se Roselyne z Keni, angažovaná v pomoci lidem stiženým hladomorem.
Za měsíc se budu ženit, říkal Robert ze Spojených Států, chceme žít v křesťanském manželství, ale okolí se tváří, že nároky církve jsou příliš vysoké a nejsou pro každého.
Jak aspirovat na velké cíle a zároveň nerezignovat na křesťanský život v dnešní společnosti, ptala se Kritzia z Filipín.
Stojí opravdu za to stát se křesťanskou, pochybovala Kathleen z Berlína, kterou Kristus přitahuje, ale není zatím pokřtěna.

Ve chvíli, kdy Benedikt XVI. pozdravil účastníky a zahajoval svou odpověď se spustil silný déšť vítr, který vyvolal mezi mladými vlnu entusiasmus, ale papežovi znemožnil další čtení. Pódium totiž nemá střechu ale jen symbolický baldachýn ve formě stromu nad papežským trůnem a nad oltářem.

V evangeliu, které jsme slyšeli, nám Ježíš v této záležitosti dává odpověď: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9).“

Tato slova ze samotného úvodu papežovy odpovědi byla poslední, která mohla být přečtena. Po asi 20 minutovém odmlčení však Svatý otec pokračoval krátkými pozdravy v šesti jazycích.

PLNÉ ZNĚNÍ nepřečtené promluvy Benedikta XVI. je ZDE

Po promluvě Svatého otce byla v monstranci přivezené z toledské katedrály a za pokračujícího, byť slabšího deště vystavena Nejsvětější svátost. Před odjezdem na nunciaturu papež zasvětil mladé Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na rozloučenou pak Benedikt XVI. ještě dodal:

Drazí mladí, prožili jsme společné dobrodružství. Upevněni ve víře v Krista jsme přečkali déšť. Před svým odchodem vám chci popřát dobrou noc. Děkuji za vám za oběti, které přinášíte a nepochybuji, že je velkodušně nabízíte Bohu. Na viděnou zítra, dá-li Bůh, jak doufám. Děkuji vám za obdivuhodný příklad, který jste dali. V Kristu tak jako dnes je vždycky možné čelit životním zkouškám. Nezapomeňte. Děkuji všem.

Adorace pokračovala na letištní pláni až do rána, později už v 17 kaplích, totiž velkých stanech postavených po obvodu prostranství.

Zachytili jsme dojmy některých účastníků z České republiky:

Chlapec:
Cítíme se tady skvěle, ubytování je dobrý, jídlo taky. Je to tady paráda. Těšíme se na mši s papežem a tady jsou taky od nás děvčata:

První dívka:
Baví nás poznávat nové lidi, bavit se s nima různýma jazykama. Učíme se různé pozdravy: čínsky, japonsky i španělsky nebo italsky. Líbí se nám, že je to tu všechno na takové stejné vlně. Je to krásné, když se tolik lidí sejde za tak dobrým účelem.

Pokud o svátost zpovědi, nebyli jsme u ní tady, ale většinou ještě doma, ale hlavně se nám nechce čekat, protože je tu za prvé strašně nabitý program a zadruhé strašně moc lidí. I když zpovědníků je tu hodně, tak těch lidí je tu opravdu o hodně víc..

Kvůli čemu jsme přijeli? No, samozřejmě kvůli papeži (smích) a taky kvůli kamarádům. Seznámit se, protože to je mazec, když tady je víc národů. To jsem nikdy nezažila, takových lidí a ta atmosféra a hudba. Když včera projížděl papež a my jsme procházeli mezi zástupy, tak kdyby to nebyl křesťanský podnik, tak by tam byli lidi naštvaný. Tady byli všichni strašně hodný a takový v klidu a všichni si to užívali. Ječeli (smích).

Já ani neprahnu po nějaké mase lidí, spíš preferuju takovou pohodu s pár přáteli. Uděláme si svůj program. Jezdíme po různých křesťanských koncertech. Baví nás mluvit s těma jinýma národama, zpívat s nima jejich písničky a hrát jim ty naše. Je tu skvělá atmosféra. Baví mě to tu hodně.

Druhá dívka:
Španělsko je moc krásná země, líbí se mi tady, ale snažím se vyhledávat věci takové spíše osobnější. Koncert je hrozně fajn věc, ale…člověk si tam nepohovoří z očí do očí s někým… Líbí se mi tady moc. Mám ráda adorace, ať už tiché, zpívané nebo i komentované.
A jinak? Benedikt XVI.? On je prostě skvělý a je moc fajn, že ho máme. A jsem mu hrozně moc vděčná, že navštívil naši zemi v roce 2009.

Třetí dívka:
Moc se mi tu líbí. Španělsko je velmi krásná země. Jsou tu krásy přírodní i kulturní, historické památky. Ale především se mi tu líbí kostely. Chtěla bych tady něco prožít s Bohem, abych si to mohla odnést domů a přinést do společenství a do naší farnosti.
Benedikt XVI. je úžasný papež, kterého mám moc ráda. A jsem moc šťastná, že tady můžu být a že se s ním můžu setkat a můžeme v něm vidět Krista, kterého nám jakoby přináší do našeho srdce.

Zvuková nahrávka rozhovoru v mp3 je níže a stojí za to si ji poslechnout...


Zvukový záznam si můžete poslechnout zde.Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(RaVat)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
3.12.11 Světové setkání mládeže vyneslo 350 milionů euro
24.8.11 Setkání bylo příležitostí zapustit kořeny života v Kristu, věrném Příteli
23.8.11 Malá setkání
22.8.11 Kard. Rouco Varela: Bylo to svědectví o evangeliu
21.8.11 Službou roste láskaHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 22
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti