Papež: Řešení obchodu s lidmi vyžaduje odvahu a poctivost

13.2.2018 

Vatikán. Jestliže chceme omezit, či pokud možno zcela vymýtit obchodování s lidmi, nestačí se zaměřit na kriminální organizace. Především je nutné zvítězit nad sociálním pokrytectvím a obrátit srdce – jinými slovy, nepodporovat poptávku, řekl papež František účastníkům Světového dne modliteb za oběti obchodování s lidmi, které v pondělí přijal v Klementinském sále Apoštolského paláce. Mezi stovkou posluchačů z římských středních škol a podpůrných sdružení byli také migranti a bývalé oběti obchodu s lidmi. Římský biskup zvolil formu dialogu a odpověděl na otázky několika mladých lidí, přičemž se dotkl mnoha nejrůznějších témat – od internetové pornografie přes „skrytou eutanázii“ starých lidí po šikanu ve školách.

Je pravdou, že o obchodování s lidmi se mnoho neví a častokrát chybí vůle k pochopení skutečného rozsahu tohoto problému. Proč? Protože se zblízka dotýká našeho svědomí, je choulostivý, zahanbuje nás. Jsou lidé, kteří ho znají, ale nechtějí mluvit, protože se sami vyskytují na samém konci spotřebního řetězce“.

Zápas s tímto jevem proto vyžaduje odvahu a poctivost. Hlavní příčinou obchodování s lidmi nejsou překupníci a pašeráci, nýbrž bezskrupulózní sobectví a pokrytectví mnoha obyvatel blahobytných společností, vysvětloval papež.

Existují také pokrytci, které to pohoršuje a navenek prohlašují, na jak ostudnou úroveň jsme klesli. Pak ale spolupracují na otrocké práci, umožňují ji, spolupracují na zotročování děvčat k prostituci. Ježíš v evangeliu rozhodně odsuzuje takovéto pokrytectví a opakovaně je vyčítá tehdejším elitám. Lidská obojakost brání boji s tímto problémem a jeho celistvému odhalení.“

Papež rovněž odsoudil tendenční zpravodajství určitých sdělovacích prostředků, které zkreslují pravdu:

Před několika měsíci jsem zahlédl novinový titulek, který o jednom malém italském městečku prohlašoval: Toto je místo, kde letos v Itálii došlo k největšímu počtu znásilnění. Čtyřicet procent pachatelů jsou migranti. Tímto způsobem se špiní migranti! Kde zůstalo zbylých šedesát procent? To byli Italové! Existuje způsob, jak předkládat fakta, aby se pozměnila pravda.“

Ke spoluviníkům obchodu s lidmi náleží také některé státy, které se nechtějí „zaměřit na hluboké příčiny tohoto jevu kvůli ekonomickým zájmům, stojícím v pozadí. Jejich vystupování na mezinárodní úrovni se pak nikoli pokaždé shoduje s praktikovanou interní politikou“, upozornil papež a jmenoval dvojici klíčových opatření, která mohou notně omezit obchodování s lidmi – vzdělání a zajištění pracovních příležitostí.

I za krajně nepříznivých okolností se výchova a vzdělání jeví jako navýsost důležité. Chrání před obchodováním s lidmi, protože napomáhají určit nebezpečí a vyhnout se iluzím. Vyvážené školní, ale také farní prostředí mladým lidem umožňuje, aby beze studu udali překupníky s lidmi a stali se nositeli správných poselství pro jiné mladé lidi, kterým hrozí, že by se mohli chytit do stejné pasti. Bývalé oběti obchodu s lidmi jsou nevyčerpatelným zdrojem podpory a informací na záchranu mnoha jiných mladých lidí, kteří jsou lákáni na falešné zprávy, prosakující ústně anebo sociálním sítěmi. Mladí lidé, kteří se setkali s organizovanou kriminalitou, mají klíčovou roli v popisu jejích nástrah.“

Růst zaměstnanosti a všestranný lidský rozvoj pak představují skutečný protilék na lidskou zranitelnost a případnou obchodovatelnost. Organizovaný zločin a nelegální obchod s drogami si totiž svou kořist vybírají mezi lidmi, kterým se nedostává prostředků k obživě a mají beznadějné vyhlídky na zítřek, podotkl dále Svatý otec. Základem vykořisťování se tak stává již opakovaně odsouzená „kultura odpisu“.

Chudoba, potřeby a dramata mnohých lidí už patří k normalitě. Lidé se skartují jako starý papír, potratem a antikoncepcí se skartují děti – bude lépe, když se nenarodí – a tak prožíváme demografickou zimu. Odepisují se staří lidé, protože překáží. V některých zemích jsem viděl opuštěné staré lidi v takzvaných seniorských domovech, kde nedostávají léky nebo jen polovinu nezbytných léků. Tomu se říká skrytá eutanázie – už nejsou produktiní, tak se skartují. Odepisují se také nejchudší, kteří nedostali v dětství dostatečnou výživu a nemají velké šance na přežití. Protloukají se, jak to jde, začnou na syntetických drogách a pak se jede dál na tvrdších. Jsou to lidé určení k otroctví…“

Jistým druhem skartační kultury je také šikana ve školách, tedy agresivita vůči člověku v nouzi nebo jedinci, odsouzenému k odpisu. Zlo začíná ve školách, neváhal říci František, ale zároveň upozornil na úlohu mladých lidí, kteří ve svém mladistvém elánu a bezprostřednosti mohou prolomit ticho a vystoupit proti obchodování s lidmi, protože jsou svobodnější než jejich rodiče.

Jsou otevřenější a dosud méně otročí systému. Mladí lidé nemají co ztratit a řeknou, co mají na srdci, čímž častokrát přitíží dospělým. Stejně jako děti, které stále říkají pravdu a mnohokrát přivádějí rodiče do rozpaků. Svoboda mladých lidí a dětí mluvit o věcech tak, jaké jsou, je velmi důležitá.“

Mladistvá důvěřivost a nezkušenost je nicméně vystavena rizikům, která s sebou nesou moderní technologické prostředky, varoval papež František. Jako s každým nástrojem záleží na volbě člověka, zda napomáhají růstu anebo dezorientaci.

Sociální sítě pro mladé lidi znamenají příležitost ke zdánlivě neomezenému setkávání. Internet poskytuje možnost ke kontaktům a solidaritě mezi lidmi, což je dobrá věc a Boží dar. Virtuální komunikaci ale můžete užívat k dobrému stejně jako na pornografii. Volba se odehrává v srdci – pokud si však volíš zlo, dej si pozor, protože to povede ke špatnému konci. Tvé srdce bude tekuté, zmítané větrem kupředu a zpět, nestálé a nesoudržné.“

Církev se chce zhostit svého poslání a chránit oběti obchodování s lidmi v každé fázi tohoto zločinu proti lidskosti, ujistil papež František – od chvíle, kdy jsou verbovány klamnými přísliby přes úsilí o jejich vysvobození z otroctví až po následné doprovázení a resocializaci.

Církev musí podporovat a vytvářet prostory k setkávání. Právě z tohoto důvodu jsem vyzval farnosti k otevřenosti a přijetí a musím ocenit jejich veliké úsilí, s jakým reagovaly na mou výzvu. Děkuji! Dnes žádám vás, abyste se zasazovali o otevřenost vůči druhému člověku, zejména tomu, který byl potupen ve své důstojnosti. Podněcujte další iniciativy, které by mohly vaše farnosti uskutečnit. Pomáhejte církvi, aby vytvářela prostory ke sdílení zkušeností a integraci.“

V závěru Petrův nástupce připomenul, že o riziku obchodování s lidmi se bude mluvit také na říjnové biskupské synodě, které se zúčastní zhruba deset mladých lidí jako pozorovatelů. Vyslovil přání, aby se na přípravné setkání v březnu tohoto roku (19.3.)  dostavili zejména mladí lidé z periferních oblastí, a vyzvali tak k akci potírající obchodování s lidmi jak církev, tak vládnoucí představitele svých zemí. Na březnovou předsynodu bude pozváno 350 mladých delegátů, upřesnil papež František při audienci, kterou zakončila modlitba ke sv. Josefíně Bakhitě, patronce Světového dne modliteb za oběti obchodu s lidmi.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.