Papež: Společnost potřebuje, aby bylo svědomitě respektováno její právo na informace

16.12.2017 

O negativním vlivu a pravém poslání sdělovacích prostředků hovořil Petrův nástupce v Klementinském sále Apoštolského paláce k zástupcům Svazu italských tiskových periodik (USPI) a Italské federace katolických týdeníků (FISC). Tyto organizace sdružují střední a menší světská a katolická média v Itálii. První zahrnuje 3 tisíce tištěných, rozhlasových, televizních a digitálních médií a druhá 193 týdeních, národních a diecézních katolických periodik.

„Vaším úkolem či lépe posláním – řekl v úvodu papež František – je informovat správně a nabízet všem taková podání faktů, která co možno nejvíce odpovídají realitě. Jste povoláni zpřístupňovat široké veřejnosti složitou problematiku a poskytovat zprostředkování mezi poznatky, jež jsou k dispozici specialistům, a konkrétními možnostmi jejich hromadného osvojování.“

Váš svobodný a zodpovědný hlas je zásadní pro růst jakékoli společnosti, která se chce nazývat demokratickou, aby byla zajištěna neustálá výměna idejí a plodná debata o reálných a správně referovaných danostech. V naší době, která je často ovládána strachem z rychlosti, senzacechtivostí na úkor přesnosti i úplnosti a uměle živenou emotivou namísto vyvážené reflexe, je naléhavě zapotřebí věrohodných informací a ověřených údajů a zpráv, jež se nesnaží ohromit a rozrušit, nýbrž mají v úmyslu posilovat ve čtenářích kritický smysl, aby si mohli klást náležité otázky a dobrat se odůvodněných závěrů. Takto lze předejít neustálému shonu po snadných sloganech či krátkodechých informačních kampaních, které prozrazují úmysl manipulovat realitu, názory i samotné lidi často zbytečným mediálním šumem.

Těmto požadavkům mohou snadněji dostát střední a menší média – pokračoval papež:

Ta totiž díky svému zaměření mají k dispozici zdravé vazby, umožňující produkovat méně masovou informaci, která méně podléhá prchavým a vtíravým módním tlakům. Takováto média se totiž geneticky pojí k určitému území, jsou bližší každodennímu životu společenství a jsou zakotvena v podstatě a konkrétnosti faktů. Takový žurnalismus se těsně pojí k lokální dynamice, k problematice, plynoucí z práce různých kategorií, k zájmům a k vnímavosti zprostředkujících entit, jež nesnadno nacházejí kanály, které by jim umožnily náležitě se vyjádřit.

Papež František potom připomněl letošní 50. výročí založení Federace italských katolických týdeníků a označil diecézní periodika za užitečné nástroje pro šíření evangelia, vytvářející v místních církvích prostor pro vyjádření, sdílení a diskusi. „Pracovat v diecézním týdeníku – řekl dále – znamená vnímat zvláštním způsobem místní církev, zakoušet blízkost mezi lidmi, městy i zeměmi a zejména vykládat dění ve světle evangelia a církevního magisteria. To jsou prvky vytvářející „buzolu“ tohoto specifického žurnalismu.

Lze pozorovat naléhavou potřebu zpráv šířených klidně, přesně a úplně, mírumilovným jazykem usnadňujícím užitečnou reflexi, vyváženými a jasnými slovy, jež nepodléhají inflaci mluvy tvořené narážkami, okřikováním a dvojznačností. Je důležité trpělivě a metodicky nabízet kritéria usuzování a takové informace, které bude veřejné mínění umět chápat a rozlišovat, a nikoli takové, které ho budou omračovat a dezorientovat.

Společnost má kromě toho zapotřebí – pokračoval papež – aby bylo svědomitě respektováno její právo na informace spolu s právem na důstojnost každého jednotlivce figurujícího v informačním procesu, takže nikdo nebude vystaven škodě způsobené chybějícími reálnými a průvodními indiciemi jeho odpovědnosti.

Dejte pozor, abyste neupadli do »komunikačních hříchů«: dezinformace - tím, že se řekne jenom část; pomluvy, která je senzacechtivá; a nactiutrhání, jež hledá to, co je překonané a staré, a vytahuje to na denní světlo. To jsou velice těžké hříchy, které zraňují srdce žurnalisty a poškozují lidi.

Z těchto důvodů – řekl dále papež – je žádoucí, aby se dbalo na zajištění a životnost těchto periodik a byla chráněna práce a důstojná kompenzace všech, kdo v nich pracují. Závěrem papež vybídnul členy obou italských novinářských svazů, aby s důvěrou pokračovali ve své práci a vyzval občanskou společnost a její instituce, aby všemožně podporovaly střední a malá média v jejich nazastupitelném úkolu předsedat autentickému pluralismu a propůjčovat hlas místním komunitám a jejich územím.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.