Nová instrukce o uchovávání, autentičnosti a uctívání relikvií

16.12.2017 

Relikviím světců, jejich autentičnosti a uchovávání se věnuje dnes zveřejněná instrukce Kongregace pro svatořečení. „Církev vždy chovala zvláštní úctu k relikviím, protože tělo blahořečených a svatých bylo na zemi živým chrámem Ducha svatého a nástrojem jejich svatosti,“ shrnuje dokument základy pradávné praxe křesťanské úcty k relikviím, aby pak předložil kanonická pravidla pro jejich uchovávání, ověřování autentičnosti a šíření úcty. Nové pokyny nahrazují dodatek k instrukci Sanctorum Mater (AAS 99 (2007), 465-517) a stanovují rovněž pravidla pro získání souhlasu Kongregace pro svatořečení při manipulaci s relikviemi (jako je zejména jejich kanonické ověření, vyjímání jejich fragmentů, přenášení uren či přenesení na jiné místo) a upřesňuje proceduru, která má předcházet putování relikvií.

Instrukce připomíná diecézním biskupům a eparchům, že je nutné dodržet veškeré postupy předepsané příslušným občanským zákoníkem pokud jde o pozůstatky Ctihodných Božích služebníků, jejichž beatifikační proces nebyl ještě uzavřen, a tudíž jim nepřísluší žádný veřejný kult. Diecézní biskup má před beatifikací vyzvat případné dědice, aby věnovali tělesné pozůstatky kandidáta blahořečení církvi. V případě přenášení relikvií z jiné diecéze je zapotřebí souhlasu tamního biskupa. K žádosti o povolení translace, která má být adresována na vatikánskou kongregaci, musí biskup přiložit příslušnou dokumentaci o naplnění těchto formálních nároků. Stejné předpisy platí také při trvalé změně vlastnictví. Pokud jde o význačné relikvie, ikony a vzácné obrazy východních církví, je v této věci kompetentní jak Kongregace pro svatořečení tak patriarcha se souhlasem synodu.

O povolení zmíněné vatikánské kongregace je zapotřebí žádat také v případě putování relikvií. I tehdy má být žádost doplněna o písemný souhlas všech biskupů, v jejichž diecézích mají být relikvie vystaveny.
Biskupové mají také důsledně dohlížet na to, aby dosud neblahořečeným Božím služebníkům nebyl prokazován žádný veřejný kult. Instrukce nicméně stanovuje podrobné předpisy pro rekognoskaci a exhumaci tělesných pozůstatků v rámci beatifikačního procesu. Kromě pokynů ohledně odborníků a svědků, určených biskupem, se konstatuje, že tento akt nemá být veřejný, a tedy má probíhat bez přítomnosti médií.

Bezprostředně před kanonizací či beatifikací pak má být vyzdvižena a připravena relikvie, jejíž autentičnost má stvrdit postulátor procesu či příslušný diecézní biskup nebo jím pověřená osoba. V případě význačných relikvií, je nutné vždy žádat o souhlas Kongregaci pro svatořečení. Zcela zakázané pak je jakékoliv obchodování s relikviemi či jejich prodej, stejně jako jejich vystavování na profánních místech.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.