Mane nobiscum Domine ? Apoštolský list Jana Pavla II. k roku eucharistie

8.10.2004 

?Nežádám mimořádné věci, ale hluboký vnitřní rozměr? (MND 29) ? píše Jan Pavel II. v apoštolském listu k roku eucharistie, nazvaném Mane nobiscum Domine ? Pane, zůstaň s námi. Text zarámovaný příběhem učedníků mířících do Emauz ukazuje eucharistii jako ?tajemství světla?, ?zdroj společenství? a ?plán poslání?. Dnes zveřejněný dokument má zhruba 30 stran a kromě úvodu a závěru je rozčleněn do čtyř kapitol.

Stejně jako učedníci v Emauzích i člověk dnešní doby má možnost poznat Krista při lámání chleba. Evangelijní obraz má provázet slavení roku Eucharistie. Jan Pavel II. se odvolává na učení otců, II. vatikánského koncilu i na encykliku nedávnou encykliku Ecclesia de eucharistia. Hned v úvodu ohlašuje, že list nebude rozšířením již známého učení, ale reflexí nad některými jeho aspekty.
Zatímco první kapitola se hlásí k odkazu koncilu a Jubilea a připomíná dokumenty, které osvětlují místo eucharistie v životě církve a křesťanů, druhá kapitola rozvíjí téma eucharistie jako tajemství světla. Kristus o sobě mluví jako o ?Světle světa?. V temnotách víry, je eucharistie pro věřícího tajemstvím světla, které jej uvádí do hloubky Božího tajemství. Když je mysl osvícena a srdce jsou zapálena, znamení promlouvají. V eucharistických znameních je tajemství jakýmsi způsobem otevřeno očím věřících. Slavení mše svaté se proto má odehrávat tak, aby posilovalo vědomí reální přítomnosti Krista. K tomu slouží například chvíle ticha při bohoslužbách. List dále povzbuzuje k eucharistické adoraci i mimo mši svatou. Právě tam se mají farní a řeholní společenství během příštího roku angažovat. Slavnost Těla a Krve Páně ať je oslavena také procesím, hlásajícím v ulicích měst víru ve vtěleného Boha ? vybízí ve svém listu Svatý otec.
Učedníci z Emauz prosili Pána, aby zůstal ?s nimi? (srv. Lk 24,29). Ježíš činí ještě víc. Dává sám sebe v eucharistii, aby zůstal ?v nich?: ?Zůstanete ve mně a já ve vás? (Jan 15,4) ? čteme ve III. kapitole papežského listu, nadepsané ?Eucharistie, pramen a projev společenství?. Zatímco předešlá kapitola předkládala obětní charakter eucharistie, tato klade důraz na eucharistické společenství, Jednotu každého přijímajícího s Kristem i všech přijímajících navzájem. Vrcholným výrazem společenství je nedělní mše svatá. I té má být v příštím roce věnována náležitá pozornost.
Když učedníci v Emauzích poznali Pána, bez váhání se vydali hlásat zprávu o radostném shledání. IV. kapitola ?Eucharistie, princip a plán poslání?, vybízí křesťany ke svědectví a díkuvzdání. Eucharistie povzbuzuje k solidaritě s druhými, učí harmonii, pokoji a novému pohledu na potřebné. Další výzvou roku eucharistie je proto zvýšená pozornost k chudým a trpícím dnešního světa.
V závěru Svatý otec připomíná, že do rámce roku eucharistie zapadá také téma Světového dne mládeže: ?Přišli jsme se mu poklonit.?

Papežský ceremoniář, mons. Piero Marini, během prezentace listu ?Mane nobiscum Domine? novinářům, shrnul některé pastorační akcenty: patří mezi ně katecheze o tajemství eucharistie, zaměření na strukturu a průběh bohoslužby, příprava na eucharistii a její pokračování v liturgii hodin, ale také současné problémy kolem nedělní mše svaté.

Rok eucharistie ohlásil Jan Pavel II. 10. června, při letošní slavnosti Corpus Domini. Začne na eucharistickém kongresu v mexické Guadalajaře, který se koná ve dnech 10. ? 17. října, a skončí na příštím Řádném shromáždění biskupského synodu, naplánovaném na 2. ? 29 října 2005 ve Vatikánu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.