Spásu si nelze koupit, ani zasloužit; je zadarmo

11.6.2015 

„Putování, služba, nezištnost“ – to jsou klíčová slova dnešní homilie papeže Františka při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Papež zdůraznil, že učedník je povolán putovat, sloužit, hlásat evangelium zdarma a přemáhat klam, že „spása plyne z majetku“.

Petrův nástupce komentoval dnešní evangelium (Mt 10,7-13), kde Ježíš posílá svoje učedníky hlásat dobrou zvěst. „Ježíš posílá na cestu, která není procházkou – poznamenal papež. Je to cesta „šíření evangelia, vyjití a nesení spásy, evangelia spásy. Tento úkol dává Ježíš svým učedníkům a pokud někdo zůstane nehnutě stát a nevyjde, pak nepředá druhým to, co obdržel ve křtu, není pravým Ježíšovým učedníkem, postrádá misionářskou kvalitu, schází mu vycházení ze sebe a šíření dobré zvěsti“.

Trasa Ježíšova učedníka vede dál, aby se šířila dobrá zvěst. Ale existuje jiná trasa Ježíšova učedníka, ta vnitřní, trasa vedoucí nitrem, trasa učedníka denně hledajícího Pána v modlitbě, v meditaci. Také touto trasou se učedník musí ubírat, protože nebude-li ustavičně hledat Boha, bude přinášet slabé a rozředěné evangelium zbavené síly.

„Tato dvojí trasa – pokračoval papež – je dvojí pouť, kterou Ježíš od svých učedníků požaduje. Druhým slovem je služba. Učedník, který neslouží druhým, není křesťan. Učedník má uskutečňovat to, co kázal Ježíš a co tvoří sloupy křesťanství, totiž Blahoslavenství a pak protokol, podle něhož budeme souzeni, dvacátou pátou kapitolu Matouše. Tyto dva sloupy představují vlastní rámec evangelní služby,“ řekl papež.

Pokud učedník neputuje, aby sloužil; neslouží, aby putoval. Pokud jeho život není službou, neslouží životu jako křesťan. Tady spočívá pokušení egoismu, totiž říci si: »Ano, jsem křesťan. Přináší mi to pokoj, zpovídám se, chodím na mši, plním přikázání.« Ale sloužím druhým?! Sloužím Ježíši, který je nemocný, vězněný, hladový, neoděný. To nám Ježíš řekl, abychom dělali, protože On je tam! Sloužit Kristu v druhých.

Třetím slovem je nezištnost. »Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte,« upomíná Ježíš. Pouť služby je zadarmo, protože spásu jsme dostali zadarmo, čirou milostí. Nikdo z nás spásu nekoupil, nikdo z nás si ji nezasloužil. Je to čirá milost Otce v Ježíši Kristu, v oběti Ježíše Krista.“

Je smutné, když křesťané zapomínají na tato Ježíšova slova: »Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte«. Je smutné, když křesťanské komunity, ať už farnosti, řeholní kongregace, diecéze či jakékoli křesťanské komunity zapomínají na nezištnost, protože za tím a pod tím je klam, který sugeruje, že spása plyne z majetku, z lidské moci.

Tři slova – shrnul v závěr papež František: „Putování jako poslání zvěstovat. Služba, neboť křesťan nežije sám pro sebe, nýbrž pro druhé, jako žil Ježíš. A třetí nezištnost: Naše naděje je v Ježíši Kristu, jenž nám tak posílá naději, která nikdy neklame. Pokud je však naděje ve vlastní pohodlné cestě anebo je naděje v sobeckém hledání věcí pro sebe a nikoli ve službě druhým, anebo když je naděje v bohatství nebo v malých světských jistotách, všechno se zhroutí. Sám Pán způsobí, že se to zhroutí.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.