Papež kázal o Ježíšově modlitbě za jednotu křesťanů

21.5.2015 

Ježíšovy rány jsou cenou za to, aby církev byla navždy sjednocena s Bohem. Dnešní křesťané jsou povoláni prosit o milost jednoty a usilovat o to, aby se mezi ně nevloudil duch rozdělení, války a nevraživosti. Takto dnes rozjímal papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

„Ježíšova velekněžská modlitba“ za jednotnou církev, za to, aby křesťané „byli jedno“ jako Ježíš a Jeho Otec a vedle toho „velké pokušení podvolit se jinému otci, totiž otci lži a rozdělení“. Tak načrtnul papež František podle dnešního evangelia (Jan 17,20-26) atmosféru večeřadla, jak vysvítá ze slov, která Ježíš pronesl a svěřil apoštolům těsně před tím nežli se vydal Utrpení.

„Je útěšné – poznamenal papež – slyšet Ježíše, jak říká Otci, že prosí nejen za svoje učedníky, ale také za ty, kdo v Něho uvěří »pro jejich slovo«. Tato mnohokrát slyšená věta si zasluhuje dodatečnou pozornost.“

Možná, že nevěnujeme dostatek pozornosti těmto slovům. Ježíš prosil za mne – to je vlastní zdroj důvěry. On prosí za mne, prosil za mne... Já si představuji... je to ale jen obraz – jak Ježíš stojí před Otcem v nebi a prosí za nás, za mne. A co vidí Otec? Rány, cenu, kterou Ježíš za nás zaplatil. Ježíš prosí za mne svými ranami a svým probodeným srdcem a bude tak činit nadále.

Ježíš prosí „za jednotu svého lidu, církve“ – pokračoval papež. „Ví však, že duch tohoto světa je duchem rozdělení, války, závisti, nevraživosti, také v rodinách i v těch řeholních, v diecézích i v celé církvi – je to obrovské pokušení, které vede k řečem, nálepkování a cejchování lidí. Ale Ježíš ve své modlitbě prosí za vyhoštění všech těchto postojů.“

Musíme být jedno jako je jedno Ježíš a Otec. To je vlastní výzva pro nás, všechny křesťany: nenechávat místo pro rozdělení mezi sebou, nedovolit, aby duch rozdělení, duch lži vstoupil do nás. Vždycky hledat jednotu. Každý je, jaký je, ale ať se snaží žít jednotu. Ježíš ti odpustil? Odpouštěj všem. Ježíš prosí, abychom byli jedno, a církev tuto modlitbu za jednotu velice potřebuje.

„Neexistuje církev držená pohromadě lepidlem – pokračoval s úsměvem František – protože jednota, o kterou prosí Ježíš, je milost Boží a zápas na zemi. Musíme udělat místo Duchu svatému – uzavíral Petrův nástupce – aby nás přetvořil a byli jsme jedno jako je Otec v Synu.“

Další rada, kterou nám Ježíš dává v těchto dnech loučení, spočívá v tom, abychom zůstávali v Něm. Zůstávejte ve mně. A prosí o milost, abychom všichni zůstali v Něm. A zde nám ukazuje, proč, říká jasně: »Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal«, to znamená, aby tito zůstali tam se mnou. Zůstat v Ježíši na tomto světě ústí do přebývání s Ním, »abychom viděli Jeho slávu« (srov.Jan 17,24).

Končil Svatý otec dnešní ranní kázání v Domě sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.