Papež: Křesťan se v protivenstvích nevzteká, ale trpělivě je snáší

14.4.2015 

Společenství znovuzrozené v Duchu svatém hledá harmonii a v utrpení je trpělivé. Těmito slovy lze shrnout papežovu homilii při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty. Petrův nástupce také konstatoval, že křesťané nemají hromadit majetek, ale dávat jej do služeb těch, kdo jsou v nouzi, jako první křesťanská obec v Jeruzalémě.

Jaké plody přináší do společenství Duch svatý? Nad touto otázkou se zamýšlel papež v souvislosti s prvním liturgickým čtením ze Skutků apoštolů (4,32-37), které popisuje život první křesťanské obce. „Ve společenství existují dva příznaky znovuzrození – řekl. Prvním je harmonie:

Společenství, které je znovuzrozené, anebo ti, kdo jsou znovuzrozeni v Duchu svatém, mají tuto milost jednoty, harmonie. Jediný, kdo nás může obdařit harmonií, je Duch svatý, protože On je sám harmonií mezi Otcem a Synem; je darem působícím harmonii. Druhým příznakem je obecné dobro: »Nikdo u nich nežil v nouzi.. nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to jeho vlastní, ale měli všechno společné« (Sk 4,32.34) Ano, někteří měli majetek, ale dali jej do služeb všech. Toto jsou dvě vlastnosti společenství, které žije v Duchu.

Tento moment – poznamenal dále papež František – je pozoruhodný, protože „hned potom začaly v obci problémy. Například příchodem Ananiáše a Safiry, kteří se pokusili obec oklamat.“

Toto jsou kmotři těch dobrodinců, kteří přistupují k církvi, vstupují do ní, aby jí pomohli a aby ji použili ke svým záměrům. Potom začíná pronásledování, které předpovídal Ježíš. Poslední z Matoušových blahoslavenství praví: »Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat... radujte se« (Mt 5,11.12). A takto dochází k mnoha pronásledováním této obce. Ježíš slibuje mnoho krásného, pokoj, hojnost a říká: budete mít »stokrát víc.. i přes pronásledování« (Mk 10,30).

V první obci znovuzrozené Duchem svatým – pokračoval František – je chudoba, obecné dobro má i problémy, uvnitř i vně. Vnitřní problémy jako s oněmi manžely-spekulanty, i vnější problémy jakými byla pronásledování. Petr říká obci, že na těchto pronásledováních není nic divného, protože »zlato přece bývá čištěno v ohni« (1 Petr 1,7). A obec znovuzrozená Duchem svatým je očišťována protivenstvími a pronásledováními. Je zde tedy třetí příznak znovuzrozené obce, totiž trpělivost ve snášení problémů, snášení těžkostí, nactiutrhání, pomluv, snášení nemocí, snášení bolesti ze ztráty někoho drahého. Křesťanská obec – dodal papež – ukazuje, že je znovuzrozena Duchem svatým, když usiluje o harmonii, nikoli o rozdělení, a když žije chudobu a nehromadí majetek pro sebe. Majetek má totiž sloužit. A také když se nevzteká, jakmile se ocitne v protivenstvích, ale je trpělivá jako Ježíš.“

V tomto druhém týdnu velikonočním, kdy slavíme tajemství Paschy, bude dobře, když pomyslíme na svá společenství jak diecézní, farní, tak rodinná a jiná a budeme prosit o milost harmonie, která je víc než jednotou. Je harmonickou jednotou, neboť harmonie je dar Ducha svatého. A budeme prosit také o milost chudoby – nikoli bídy, ale chudoby. Co to znamená? Abych to, co mám, spravoval dobře k dobru všech a velkodušně. A prosme také o milost trpělivosti, o trpělivost.

„Kéž nám všem Pán umožní chápat, že tuto milost znovuzrození Duchem ve křtu obdržel nejenom každý z nás, ale také naše komunity“ – končil papež dnešní ranní kázání v Domě sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.