Papež přijal účastníky 27. generální kapituly salesiánů

31.3.2014 

Po vzoru Dona Bosca žijte střídmým životem zaměřeným na podstatné, buďte nablízku chudým a spravujte svůj majetek transparentně a zodpovědně. K takovému životnímu stylu vybídl papež František 250 účastníků generální kapituly kongregace salesiánů Dona Boska, které dnes přijal na zvláštní audienci.

V úvodu papež pozdravil nově zvoleného hlavního představeného kongregace a popřál mu, aby spolu s novou generální radou dokázal vedením sloužit. Španěl don Ángel Fernández Artime SDB, dosavadní provinciál jihoargentinské salesiánské provincie, byl zvolen delegáty probíhající kapituly 25. března a stal se tak 10. nástupcem Dona Boska.

Svatý otec se pak zaměřil na charisma salesiánů, totiž na evangelizaci dětí a mladých lidí. Jak připomněl, výchova v duchu evangelia obohacuje dozrávání člověka. Papež ocenil také úsilí o pedagogickou připravenost a vybídl saleziány, aby pokračovali ve stopách Dona Bosca, jak v aplikaci jeho tzv. preventivního systému, tak v odvaze experimentovat – ovšem s vědomím, „že k přiblížení a uzavření přátelství je nejdůležitější jazyk srdce“.

Pokud jde o nová povolání, papež František varuje před ukvapeností, zkratkovitým jednáním a předkládáním parciální vize. Povolání k zasvěcenému životu nemá být zaměňováno s volontariátem. Každé povolání vyžaduje zvláštní pozornost a doprovázení.
Práce s mladými vás přivádí také ke společensky znevýhodněným, pokračoval Svatý otec:

„Pomysleme na rozšířený problém nezaměstnanosti, který s sebou nese mnoho negativních důsledků. Pomysleme na závislosti, kterých je bohužel celá řada, odvíjejí se však z jediného kořene, jímž je nedostatek pravé lásky. Vycházet vstříc mladým lidem na okraji společnosti si žádá odvahu, lidskou zralost a mnoho modliteb. K této práci je nutné vysílat ty nejlepší! Zdůrazňuji: nejlepší! V návalu entusiasmu se může objevit nebezpečí vysílat do těchto oblastí lidi dobré vůle, kteří však nejsou vhodní. Proto je nutné dbát na pozorné rozlišování a neustálé doprovázení.“

V závěrečné části promluvy ke generální kapitule salesiánů se papež věnoval komunitnímu rozměru jejich života. Komunita podporuje apoštolát a sílu evangelia dosvědčuje žité bratrství, jež se projevuje ve vzájemném přijetí a pomoci, v úctě, porozumění, vlídnosti, odpuštění a radosti, povzbuzoval Svatý otec. Nakonec připomněl blížící se dvousetleté výročí narození Dona Boska, které připadne na příští rok, a další působení kongregace svěřil přímluvě P. Marie Pomocnice, jež – jak řekl - nikdy neodepřela salesiánům svou pomoc.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.