Zveřejněna zpráva o činnosti Svatého stolce za rok 2011

29.8.2012 

Disciplinární oddělení Kongregace pro nauku víry, řízené promotorem spravedlnosti Mons. Charlesem Sciclunou v loňském roce otevřelo 599 nových spisů. Informuje o tom zpráva o činnosti Svatého stolce za rok 2011, kterou uplynulý měsíc publikovalo Vatikánské nakladatelství (LED). Celkem 440 spisů se týká tzv. delicta graviora, tedy nejvážnějších přečinů na poli víry a morálky. Nejpočetnější v této kategorii jsou případy sexuálního zneužívání mladistvých ze strany duchovních – celkem 404. Ze zprávy vyplývá, že za rok 2011 se v porovnání s předchozím rokem 2010 Kongregace pro nauku víry zabývala menším množstvím disciplinárních přestupků tohoto typu. Přesto jejich počet výrazně narostl oproti dřívějším ročníkům, zejména ve srovnání s pětiletým obdobím 2005-2009.

V souvislosti s uplatňováním směrnic pro případy pedofilie Kongregace pro nauku víry předložila Svatému otci 125 žádostí o propuštění z duchovního stavu a ve 135 případech žádala o dispenz od povinnosti celibátu. V roce 2011 Kongregace pro nauku víry zbavila povinností duchovního stavu dalších 540 kněží, 49 diecézních jáhnů, 26 řeholních jáhnů, 280 diecézních kněží a 185 řeholních kněží . Tato pozbytí duchovního stavu ovšem nesouvisí s nejvážnějšími disciplinárními delikty. Zpráva za rok 2011 rovněž udává, že Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života schválila podle platných norem přestup pěti osob z manželského stavu s dosud žijícím partnerem do stavu zasvěceného života.

Více než třináctisestránkový svazek, nazvaný “Činnost Svatého stolce za rok 2011” také přináší informace o činnosti Tribunálu Římské Roty, tedy vatikánského soudu, který řeší především případy týkající se platnosti uzavřených sňatků. Vyplývá z nich, že v uplynulém roce vatikánský tribunál vynesl 179 rozsudků, z nichž většina (94) nevedla ke zneplatnění manželství. To je opačný trend v porovnání s rokem 2010, kdy bylo z celkového počtu 175 žádostí anulováno 93 manželství a 82 nikoliv.

Ze zprávy také vysvítá, že se vatikánské stráži až na izolované epizody podařilo zcela vymýtit kapesní krádeže, kterými bylo nechvalně proslulé zejména náměstí sv. Petra, avšak i Vatikánská muzea. Policejní jednotka městského státu za rok 2011 udělila celkem 96 pokut za dopravní přestupky na vatikánských komunikacích.

A konečně spis přináší přesné údaje o počtu vatikánských občanů: k 31.12. 2011 mělo vatikánské občanství 594 osob – 71 kardinálů, 307 duchovních diplomatického stavu, 51 dalších duchovních, jedna řeholnice, 109 členů švýcarské gardy a 55 laiků. Na území vatikánského státu trvale pobývá také 238 lidí s původním občanstvím, uvádí zpráva o činnosti Svatého stolce za uplynulý rok.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.