Svatý otec : věrnost evangeliu nás může přijít draho

18.5.2012 

Pastorační a charitativní podpora imigrantů a péče biskupů o osoby zasvěceného života – těmto dvěma hlavním tématům se Benedikt XVI. věnoval ve své dnešní promluvě k patnácti biskupům Spojených států amerických. Dnešní audiencí pro biskupy východního obřadu se završila šestiměsíční návštěva ad limina amerického episkopátu, která se periodicky opakuje po pětiletých obdobích.

Katolické církve různých východních obřadů ztělesňují etnické, kulturní a duchovní bohatství americké církevní komunity, připomněl Svatý otec. Církev Spojených států ve svých dějinách usilovala o uznání a začlenění této různosti a má ve snaze o uchování katolické jednoty pokračovat, zdůraznil Benedikt XVI. Severoamerická katolická komunita rovněž velkoryse přijímala četné imigrační vlny, řekl Svatý otec a ocenil trvalé úsilí amerických biskupů o reformy imigračních zákonů. Papež upozornil na komplexní aspekty imigrace a vyzdvihl především její lidský rozměr. Právě ten leží církvi obzvláště na srdci, neboť přistěhovaleckým komunitám musí být zaručeno spravedlivé nakládání a musí být chráněna jejich lidská důstojnost. Americká církev je proto povolána k přijetí a zapojení skupin imigrantů. Společenství různých kultur v místních církvích nabývá zvláštní důležitosti při výkonu biskupského úřadu ve službě jednoty:

Tato služba společenství s sebou nenese pouhý respekt k jazykové různosti, podporu typických hudebních tradic či zajištění potřebných sociálních programů. Vyzývá zároveň k úsilí o trvalé hlásání, katechezi a pastorační činnost, které mají ve věřících povzbudit hlubší smysl pro jejich společenství v apoštolské víře a jejich zodpovědnost vůči poslání církve ve Spojených státech.

Posílení jednoty v katolické církve je nutné nejenom z pozitivního hlediska nové evangelizace, nýbrž také kvůli obraně před silami, které usilují o vnitřní rozkol církve. Svatý otec přivítal snahu různých církevních asociací vystupovat jednotně při vyjádřování k naléhavým problémům americké současnosti. Benedikt XVI. v této souvislosti zopakoval svá slova, pronesená při pastorační návštěvě Spojených států: „Vpřed můžeme kráčet pouze s pohledem upřeným na Krista! Tak se společně vydáme směrem k oné pravé duchovní obnově, kterou koncil požadoval, k obnově, která jediná může posílit církev ve svatosti a jednotě, jež jsou nezbytné pro účinné hlásání evangelia dnešnímu světu“ (Homilie Benedikta XVI. v katedrále sv. Patrika, New York, 19.4.2008). Svatý otec poté kladl americkým biskupům na srdce, aby budovali vztah přátelství, důvěry a spolupráce s kněžími svých diecézí. Rovněž tak mají být nablízku zasvěceným osobám:

Rád bych znovu vyjádřil svou vděčnost za příklad věrnosti a sebeobětování, který přinášejí mnohé zasvěcené ženy ve vaší zemi. Připojuji se k jejich modlitbě v tomto okamžiku rozlišování, aby přinesl bohaté duchovní plody k oživení a posílení jejich komunit ve věrnosti Kristu, církvi a ustavujícím charismatům. Naše doba naléhavě potřebuje důvěryhodné a přitažlivé svědectví o dokonalé důstojnosti a kráse zasvěceného života, stejně jako modlitbu za nová řeholní povolání a jejich aktivní podporu. Je zapotřebí posílit již existující cesty komunikace a spolupráce především prostřednictvím vikářů či delegátů pro řehole v rámci každé diecéze,

vyzdvihl Benedikt XVI. v souvislosti s nedávno ukončenou vizitací nejpočetnější konference amerických ženských řeholních řádů. V závěru své promluvy Svatý otec vyzval americké biskupy k radostnému a vděčnému hlásání v očekávání říjnového zahájení Roku víry:

Křesťanské hodnoty postupně slábnou a hrozí nástup časů, kdy naše věrnost evangeliu může být draze zaplacena. Pravdě o Ježíši Kristu musíme nejenom rozumět, vyjadřovat ji a hájit, nýbrž ji máme také nabízet s radostí a důvěrou, že je klíčem ke skutečnému naplnění našeho lidství a k prospěchu společnosti jako celku,

loučil se Svatý otec s biskupy katolických východních církví Spojených států amerických.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.