Výstava Verbum Domini

1.3.2012 

Verbum Domini – takový je název výstavy, kterou od dnešního dne hostí výstavní pavilon na Svatopetrském náměstí v tzv. křídle Karla Velikého Berniniho kolonády ( Braccio di Carlo Magno). Až do 15. dubna na ní návštěvníci poprvé v evropské historii budou moci shlédnout exponáty z největší americké soukromé biblické sbírky, The Green Collection, a jiných privátních kolekcí. Více než 150 vzácných biblických textů a předmětů dokládá význam Knihy knih pro víru římských katolíků, evangelíků, pravoslavných i židů. Iniciativu podporuje Papežská rada pro kulturu, jejíž představitel, Mons. Melchor Sánchez de Toca, k tomu pro Vatikánský rozhlas uvedl:

Bible, jak ji definuje posynodální exhortace Benedikta XVI. Verbum Domini, je významným kodexem západní kultury, velkou Knihou, která utvářela naši civilizaci – nejenom její umělecký výraz, nýbrž také její vnímání lidské bytosti, mezilidských vztahů, života komunity, lidové gastronomie a folklóru...

říká zástupce sekretáře Papežské rady pro kulturu.
Souvislost Písma a formování naší civilizace sleduje i členění výstavy do osmi výstavních sálů, které reprodukují místa, týkající se biblické historie. Návštěvník prochází synagogou syrského města Dura Europos, kumránskou jeskyní, egyptským archeologickým nalezištěm v městě Oxyrhynchus, středověkým skriptoriem, Gutenbergovou tiskařskou dílnou, hradem Wartburg, kde Martin Luther pracoval na svém překladu Nového Zákona, či Jeruzalémským sálem ( Jerusalem Chamber) Westminsterského opatství, kde vznikla Bible krále Jakuba. V těchto kontextech může pak obdivovat vzácné rukopisy, např. Codex Climaci Rescriptus, jedno z nejstarších dochovaných kompletních vydání Bible v aramejštině - Ježíšově mateřštině, či předměty – např. metrovou stélu s 87 řádky hebrejského textu, zvanou Jeselsohn Stone či Gabriel´s Relevation. Byla nalezena v Jordánsku, pochází z 1. století před Kristem a obsahuje Gabrielovo proroctví o příchodu Mesiáše. Je však dnešní člověk dostatečně obeznámen také s obsahem Písma? Odpovídá Mons. Sanchez:

To je složitá otázka. V katolickém světě se nedostatečná znalost bible dává za vinu skutečnosti, že její překlady do národních jazyků jsou relativně nedávné. Nesmíme však zapomenout na ohromný krok, který církev urazila po druhém Vatikánském koncilu tím, že přinesla věřícím větší část bible v liturgických textech neděle i všedních dní. Během tří let se tak prakticky přečte celé Písmo,

vysvětluje Mons. Sanchez z Papežské rady pro kulturu, která je spoluorganizátorkou výstavy Verbum Domini. Expozice, kterou doprovází rovněž přednášková řada, je otevřena denně kromě pátečního dopoledne a je veřejnosti zdarma přístupná.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.