Benedikt XVI. rozjímal 119. Žalm

9.11.2011 

Kvůli většímu počtu zainteresovaných poutníků, než kolik jich pojme aula Pavla VI., a vzhledem ke slunečnému počasí konala se generální audience Svatého otce na náměstí sv. Petra, kam přišlo přibližně 20 tisíc lidí. Vyslechli se dnes další část cyklu katechezí Benedikta XVI. o modlitbě, inspirované biblickými žalmy. Benedikt XVI. se věnoval 119. Žalmu, poukázal na pozoruhodné starozákonní pozadí smyslu celibátu a křesťanského kněžství a mimo jiné řekl:

Žalm 119 nás tedy přivádí na setkání s Pánem a orientuje nás k evangeliu. Obsahuje jeden verš, u něhož bych se chtěl pozastavit. Je to verš č. 57: „Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, že budu střežit tvá slova“.…
Výraz „úděl“ odkazuje k události rozdělování zaslíbené země mezi jednotlivé kmeny Izraele, kdy Levité nedostali žádné území, neboť jejich „údělem“ byl samotný Pán. Dva texty Pentateuchu v této souvislosti užívají tento výraz doslovně: „Hospodin řekl Áronovi: «V jejich zemi nebudeš mít dědictví ani podíl mezi nimi, já jsem tvůj podíl i tvé dědictví mezi Izraelity», praví kniha Numeri (18, 20) a Deuteronomium zdůrazňuje: „Proto nedostal Levi podíl na půdě ani dědičný majetek se svými bratry; jeho dědictvím je Hospodin, jak mu slíbil Hospodin, tvůj Bůh“ (
Dt 10,9)

Kněží, kteří jsou z kmene Levi, tedy nemohou být vlastníky půdy v zemi, kterou Bůh dal svému lidu do údělu, aby naplnil svůj slib, učiněný Abrahamovi (srov. Gen 12,1-7). Vlastnictví země, základní prvek stability a možnost přežití, bylo znamením požehnání, protože v sobě zahrnovalo možnost postavit dům, vychovat děti, obdělávat pole a žít z plodů země. A právě Levité, kteří zprostředkovávali posvátno a Boží požehnání nemohou jako ostatní Izraelité mít toto vnější znamení požehnání a tento zdroj obživy. Cele oddaní Pánu musí žít jenom z Něho, svěřit se jeho prozřetelné lásce a velkodušnosti bratří bez vlastního podílu, protože jejich dědičným majetkem je Bůh, který je jejich zemí a dává jim život v plnosti.

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze je ZDE

Při pozdravech poutníků v různých jazycích použil dnes Svatý otec také češtinu:

Srdečně zdravím poutníky z České republiky.
Vyzývám vás, abyste stavěli svůj život na Kristu – pevné skále, a s odvahou hlásali jeho Slovo lidem naší doby.
Chvála Kristu.

V závěru dnešní generální audience Benedikt XVI. vyzval k pomoci oblastem, postiženým ničivými záplavami:

V tomto období byly různé části světa, od Latinské – a především Střední Ameriky – až po jihovýchod Asie, zasaženy záplavami, povodněmi a sesuvy terénu, které zapříčinily mnohá úmrtí a velký počet nezvěstných a lidí bez přístřeší. Rád bych projevil svou blízkost všem těm, kteří trpí v důsledku těchto přírodních katastrof. Zároveň vyzývám k modlitbě za oběti a jejich rodiny a vybízím k solidaritě instituce a lidi dobré vůle, aby s velkorysostí spolupracovali na záchraně tisíců spoluobyvatel, zkoušených těmito kalamitami.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.