Promluva Benedikta XVI. na pohřbu kard. Urbano Navarrete

25.11.2010 

Ve středu v 11:30, tedy hned po generální audienci, se ve vatikánské bazilice konal pohřeb španělského kardinála Urbana Navarrete. Po zádušní mši svaté, kterou sloužil kardinál Angelo Sodano, děkan kardinálského sboru, vykonal obřady posledního rozloučení Svatý otec. Benedikt XVI. při té příležitosti, jak je zvykem při pohřbu kardinála, pronesl homilii, v níž načrtnul profil ?drahého a ctěného kardinála, který toto pondělí ve věku 90 let ukončil svou dlouhou a plodnou životní pouť?.

?Se sklíčeností a vděčností bych v této chvíli rád připomenul zesnulého kardinála jakožto ?učitele spravedlnosti?. Skrupulózní studium a zanícené přednášky kanonického práva byly v jeho životě ústředním prvkem. Výchova zejména mladých generací k opravdové spravedlnosti, spravedlnosti Krista a evangelia, to byla služba, kterou konal kardinál Navarrete po celý svůj život. Věnoval se jí velkodušně a s pokornou ochotou v různých situacích, do níž jej postavila poslušnost a Boží prozřetelnost: od univerzitních aul, zejména jako odborník na manželské právo, přes úřad děkana fakulty kanonického práva Papežské univerzity Gregoriána až k odpovědnosti jejího rektora.?

Benedikt XVI. dále připomněl nezanedbatelnou roli tohoto kardinála během Druhého vatikánského koncilu a při pokoncilní revizi kanonického práva. Potom pokračoval:

?O svém kněžském a řeholním povolání kardinál Navarrete v jednom nedávném interview řekl prostě: ?Nikdy jsem nepochyboval o svém rozhodnutí. Nikdy jsem neměl pochybnosti, že je to moje cesta, ani ve chvílích protivenství?, v těch nejtěžších momentech. Toto tvrzení shrnuje velkodušnou věrnost tohoto služebníka církve Pánovu povolání, Boží vůli. S vyvážeností, která pro něho byla charakteristická, říkával, že hlavní principy, které ho vedly během studia, byly tři: velká láska k minulosti, k tradici, protože kdo na vědeckém a zejména církevním poli nemiluje minulost, je jako syn bez rodičů; potom vnímavost k problémům, požadavkům a výzvám přítomnosti, do níž nás postavil Bůh; a nakonec schopnost hledět a otevřít se k budoucnosti bez bázně a s nadějí, která vychází z víry. Tato hluboce křesťanská vize vedla jeho úsilí při výuce a skutcích pro Boha, pro církev a pro člověka.?

Pravá spravedlnost, zdůraznil dále papež s odkazem na slova svatého Pavla, spočívá v tajemství vtělení, utrpení, smrti a vzkříšení Krista.

?V Kristu nachází člověk cestu spásy a také lidské dějiny dostávají svůj opěrný bod a svůj hluboký smysl. V tomto horizontu naděje dnes přemítáme o kardinálovi Urbano Navarretem. Zesnul v Pánu na konci svého činorodého života, ve kterém nepřetržitě vyznával víru v toto tajemství lásky a slovy i životem všem hlásal: ?milostí jste spaseni? (Ef 2,5).?

Benedikt XVI. pak poukazem na citaci z Janova evangelia zdůraznil ?vroucí spásonosnou Kristovu vůli, která osvěcuje život po smrti:

?Ježíš chce, aby ti, které mu dal Otec, byli s Ním a rozjímali Jeho slávu. Existuje tedy určitý úděl štěstí, úděl plného sjednocení s Bohem, který vyplývá z věrnosti, s níž jsme zůstali spojeni s Ježíšem Kristem na naší pozemské cestě. Bude to vstup do společenství svatých, kde kraluje pokoj a radost ze společné účasti na Kristově slávě.?

Zářivá pravda víry života věčného nás utěšuje pokaždé, když se naposledy loučíme se zesnulým bratrem. Kardinál Urbano Navarrete, duchovní syn svatého Ignáce z Loyoly, je jedním z věrných učedníků, které Otec dal Kristu, ?aby byli s Ním?. ?Byl s Ježíšem? během svojí pozemské existence, poznal jeho jméno (srov. 26), miloval Jej a žil v důvěrném sjednocení s Ním, zejména v dlouhých modlitbách, kde z pramene spásy čerpal sílu k věrnosti Boží vůli za každých i těch nejnepříznivějších okolností. Tomu se naučil již jako dítě v rodině, díky zářivému příkladu rodičů, zejména otce. Ti dovedli vytvořit v rodině klima hluboké křesťanské víry a v šesti dětech, z nichž tři se stali jezuity a dvě řeholnicemi, vzbudili odvahu dosvědčovat vlastní víru, ničemu nedávat přednost před láskou ke Kristu a všechno činit pro větší slávu Boží.

Drazí přátelé, tento pohled víry byl oporou našemu ctihodnému bratrovi během jeho dlouhého života, a tuto víru hlásal. Obraťme se k nekonečně milosrdnému Bohu, protože nyní se víra kardinála Navarreteho stala viděním, setkáním tváří v tvář s Tím, v jehož lásce dovedl rozpoznat a hledat naplnění každého zákona.?

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. ve své včerejší promluvě při pohřbu kardinála Urbana Navarreteho.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.