Co je Instrumentum laboris a v čem je tentokrát nové

20.3.2009 

Podívejme se ještě krátce na dokument, který s sebou Papež do Kamerunu přivezl: Co je to Instrumentum laboris? Jde o soubor systematicky uspořádaných reflexí k tématu Biskupského synodu, které zní ?Církev v Africe ve službě smíření, spravedlnosti a míru. Vy jste sůl země... vy jste světlo světa? (Mt 5,13.14). Redakci textu provedlo 12 afrických biskupů, tvořících tzv. mimořádnou radu, na základě poznámek a komentářů vypracovaných 36 biskupskými konferecemi a dvěma katolickými východními církvemi tohoto kontinentu. Dokument je zásadní především proto, že celý průběh synodu bude odrážet jeho tématickou strukturu.

Instrumentum laboris má čtyři části. Předchází jim úvod, který má pomáhat ke čtení dokumentu krist>ologickým a pneumatologickým klíčem. Kristus totiž smířil lidi s Bohem i mezi sebou a Duch svatý činí z křesťanů apoštoly smíření, spravedlnosti a pokoje.
V první kapitole najdeme charakteristiku současné situace africké církve a hodnocení recepce apoštolské exhortace Ecclesia in Africa, vydané po prvním Synodu biskupů pro Afriku v roce 1994. Druhá část je věnována naléhavé potřebě smíření, spravedlnosti a míru na tomto kontinentu. Je v ní mimo jiné řeč o typicky africké cestě k dosažení těchto cílů, která bere ohled na bohatství místní kultury, zdokonalené skrze evangelium. Třetí kapitola mluví o misijním poslání africké církve, která má využívat dědictví kontinentu a zároveň se proměňovat silou Božího slova a svátostí. Křesťané uzdravení skrze Ducha vzkříšeného Krista budou s to skutečně šířit smíření, spravedlnost a pokoj. Poslední část dokumentu je věnována činnosti církve a svědectví jejích členů z různých oblastí života, včetně sociální oblasti.

Instrumentum laboris poprvé končí modlitbou. K textu ji připojil Benedikt XVI. osobně a obrací se k P. Marii, patronce Afriky, kterou Papež prosí o dobrou přípravu a zdárný průběh synodního shromáždění.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.